Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

Движение за права и свободи - ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Йордан Тихомиров Михайлов2-192-НС/20.03.2021
Георги Ангелов Стефанов2-193-НС/20.03.2021
Джемиле Февзиева Чаушева2-194-НС/20.03.2021
Атанас Христов Петров2-195-НС/20.03.2021
Асен Ангелов Сидеров2-196-НС/20.03.2021
Сечкин Халил Мехмед2-197-НС/20.03.2021
Руфие Ахмед Мендуева2-198-НС/20.03.2021
Зехра Насуфова Ахмед2-199-НС/20.03.2021
Динан Вели Али2-200-НС/20.03.2021
Сениха Ахмедова Исметова2-201-НС/20.03.2021
Ани Симеонова Митева2-202-НС/20.03.2021
Мехмед Исуфов Мехмедов2-203-НС/20.03.2021
Илхан Сюлейман Сюлейман2-204-НС/20.03.2021
Зелиха Мехмед Хасан2-205-НС/20.03.2021
Хюлия Ахмедова Мустафова2-206-НС/20.03.2021
Мехмед Исуф Ахмед2-207-НС/20.03.2021
Сесил Тургаева Гафарова - Неджатиева2-208-НС/20.03.2021
Айнур Айри Али2-209-НС/20.03.2021
Сезел Кудрет Сами2-210-НС/20.03.2021
Мирослав Бисеров Веселинов2-211-НС/20.03.2021
Белгин Алиева Ниязи2-212-НС/20.03.2021
Юлия Иванова Иванова2-213-НС/20.03.2021
Ахмед Юсеин Сахлим2-214-НС/20.03.2021
Хасан Хамза Мехмед2-215-НС/20.03.2021
Фердун Айдънов Османов2-216-НС/20.03.2021
Гюрсес Ружди Зекерие2-217-НС/20.03.2021
Димитър Ангелов Костов2-218-НС/20.03.2021
Октай Айдънов Османов2-219-НС/20.03.2021
Бахри Танер Белбер2-220-НС/20.03.2021
Назиле Хюсеинова Исмаилова2-221-НС/20.03.2021
Сезгин Назиф Исмаил2-222-НС/20.03.2021
Берк Зейнун Адем2-223-НС/20.03.2021
Джемиле Реджебова Еибова2-224-НС/20.03.2021
Мустафа Ахмедов Мустафов2-225-НС/20.03.2021
Денис Шенолов Хасанов2-226-НС/20.03.2021
Шендухан Ясим Ахмед2-227-НС/20.03.2021
Весиля Селиат Исмаил2-228-НС/20.03.2021
Селин Мехмедова Мехмедова2-229-НС/20.03.2021
Айнур Хасанов Османов2-230-НС/20.03.2021
Мехмед Себахадинов Мехмедов2-231-НС/20.03.2021
Айше Неживетова Хюсню2-232-НС/20.03.2021
Фикри Метхатов Мурадов2-233-НС/20.03.2021
Мехмед Хасанов Мехмедов2-234-НС/20.03.2021
Гюлен Дервиш Юсреф2-1-НС/20.03.2021
Мюслюм Ахмед Черкез2-2-НС/20.03.2021
Габриела Минчева Михайлова2-3-НС/20.03.2021
Пламен Здравков Славов2-4-НС/20.03.2021
Джансу Зюран Шукри2-5-НС/20.03.2021
Кремена Петрова Методиева2-6-НС/20.03.2021
Танер Мухидин Юсуф2-7-НС/20.03.2021
Денис Филев Христов2-8-НС/20.03.2021
Пенка Тотева Денева2-9-НС/20.03.2021
Рюя Шакир Кадир2-10-НС/20.03.2021
Георги Живков Желев2-11-НС/20.03.2021
Зина Юлиянова Ивова2-12-НС/20.03.2021
Шенай Якубова Еюбова2-13-НС/20.03.2021
Гюлбенур Али Мехмед2-14-НС/20.03.2021
Зехра Мехмед Мустафа2-15-НС/20.03.2021
Лейля Хамза Мустафа2-16-НС/20.03.2021
Айхан Рамадан Мехмедова2-17-НС/20.03.2021
Милена Йорданова Колева2-18-НС/20.03.2021
Спас Александров Тодоров2-19-НС/20.03.2021
Мехмед Хюсеин Мехмед2-20-НС/20.03.2021
Сюлейман Хамди Байрям2-21-НС/20.03.2021
Димитър Атанасов Иванов2-22-НС/20.03.2021
Емилиян Добринов Георгиев2-23-НС/20.03.2021
Зюран Шукри Акъ2-24-НС/20.03.2021
Мертай Ибрям Махмуд2-25-НС/20.03.2021
Гюлвер Назми Ахмедова2-26-НС/20.03.2021
Нурхан Тахсинов Халидов2-27-НС/20.03.2021
Емине Басри Черкез2-28-НС/20.03.2021
Ресмие Ахмед Мустафа2-29-НС/20.03.2021
Айсел Мюстеджебова Реджебова2-30-НС/20.03.2021
Елис Юсуф Идает2-31-НС/20.03.2021
Мийрем Хасанова Ибрямова2-32-НС/20.03.2021
Зюлфие Емин Хасан2-33-НС/20.03.2021
Хафизе Фикриева Османова2-34-НС/20.03.2021
Леман Али Али2-35-НС/20.03.2021
Ема Василева Антонова2-36-НС/20.03.2021
Деница Асенова Иванова2-37-НС/20.03.2021
Зайде Шюкрю Адем2-38-НС/20.03.2021
Севинч Юсеин Риза2-39-НС/20.03.2021
Айтен Мехмед Нури2-40-НС/20.03.2021
Севдие Халил Ибрям2-41-НС/20.03.2021
Зийнеп Шабан Хамза2-42-НС/20.03.2021
Хамидие Юмер Али2-43-НС/20.03.2021
Айхан Орхан Мехмед2-44-НС/20.03.2021
Нейре Хабил Сали2-45-НС/20.03.2021
Бирсен Ереджебова Чакалова2-46-НС/20.03.2021
Орхан Хюсеин Молла2-47-НС/20.03.2021
Якуб Нуридин Мехмед2-48-НС/20.03.2021
Нурхан Незат Мющеба2-49-НС/20.03.2021
Бейтула Кемал Бейтула2-50-НС/20.03.2021
Нелис Мехмед Юксел2-51-НС/20.03.2021
Севим Ахмедова Атанасова2-52-НС/20.03.2021
Полина Атанасова Атанасова2-53-НС/20.03.2021
Акиф Али Раим2-54-НС/20.03.2021
Себат Реджеб Раим2-55-НС/20.03.2021
Кънчо Петров Петров2-56-НС/20.03.2021
Виктория Михайлова Славянова2-57-НС/20.03.2021
Фатме Исмаилова Османова2-58-НС/20.03.2021
Мери Исаева Орманова2-59-НС/20.03.2021
Саами Керимов Саамиев2-60-НС/20.03.2021
Емине Адем Сюлейман2-61-НС/20.03.2021
Юзджан Шабан Юсеин2-62-НС/20.03.2021
Сюлбие Шабан Етем2-63-НС/20.03.2021
Бюрхан Рамадан Шабан2-64-НС/20.03.2021
Ширин Нежветова Алиева2-65-НС/20.03.2021
Денислав Павлов Петров2-66-НС/20.03.2021
Айфер Адилова Хасанова2-67-НС/20.03.2021
Йордан Тодоров Дженев2-68-НС/20.03.2021
Себайдин Ембия Риза2-69-НС/20.03.2021
Хава Хасан Юсреф2-70-НС/20.03.2021
Петя Георгиева Минева2-71-НС/20.03.2021
Ерсин Исмаил Юмер2-72-НС/20.03.2021
Аднан Орханов Хюсеинов2-73-НС/20.03.2021
Ажда Исметова Хасан2-74-НС/20.03.2021
Фикрет Исмаил Хюсмен2-75-НС/20.03.2021
Фикрие Касим Мехмедали2-76-НС/20.03.2021
Невин Мустанова Исмаил2-77-НС/20.03.2021
Мевлида Исин Хюсмен2-78-НС/20.03.2021
Несрин Фикрет Исмаил2-79-НС/20.03.2021
Танер Айдън Мехмед2-80-НС/20.03.2021
Мехмед Ахмед Мустафа2-81-НС/20.03.2021
Павлин Кръстев Цинцаров2-82-НС/20.03.2021
Хаджер Невзет Ахмед2-83-НС/20.03.2021
Фидес Хюсеин Ахмед2-84-НС/20.03.2021
Иб Аптулов Ибов2-85-НС/20.03.2021
Садетин Мехмед Хюсеин2-86-НС/20.03.2021
Ерхан Садетин Мехмед2-87-НС/20.03.2021
Иван Найденов Андреев2-88-НС/20.03.2021
Хюмейра Сакинова Мустафова2-89-НС/20.03.2021
Олджай Бейтула Сертер2-90-НС/20.03.2021
Илмаз Мехмедов Мехмедов2-91-НС/20.03.2021
Бахтишан Невзет Ахмед2-92-НС/20.03.2021
Адем Ремзиев Исмаилов2-93-НС/20.03.2021
Айсел Исмаилова Ебазерова2-94-НС/20.03.2021
Атче Исмаил Сали2-95-НС/20.03.2021
Борислава Анастасова Прокопанова2-96-НС/20.03.2021
Даниела Николова Циментарова2-97-НС/20.03.2021
Димитричка Борисова Иванова2-98-НС/20.03.2021
Диян Тодоров Димитров2-99-НС/20.03.2021
Ебазер Ислямов Ебазеров2-100-НС/20.03.2021
Ертан Ергун Расим2-101-НС/20.03.2021
Иван Колев Иванов2-102-НС/20.03.2021
Ивелин Христов Иванов2-103-НС/20.03.2021
Красимир Станчев Кръстев2-104-НС/20.03.2021
Найле Реджебова Уручова2-105-НС/20.03.2021
Несрин Феим Али2-106-НС/20.03.2021
Сехер Бейхан Алиосманова2-107-НС/20.03.2021
Снежана Иванова Маринова2-108-НС/20.03.2021
Теодора Пламенова Георгиева2-109-НС/20.03.2021
Явер Селимов Алиосманов2-110-НС/20.03.2021
Таня Генчева Тодорова2-111-НС/20.03.2021
Еминя Мустафова Хюсеинова2-112-НС/20.03.2021
Мария Мигленова Керанова2-113-НС/20.03.2021
Алит Елведат Челеби2-114-НС/20.03.2021
Анзират Исмаилова Палазова-Даналова2-115-НС/20.03.2021
Валентина Ангелова Петрова2-116-НС/20.03.2021
Даниела Христова Иванова2-117-НС/20.03.2021
Демир Чанков Пашов2-118-НС/20.03.2021
Енес Алит Челеби2-119-НС/20.03.2021
Зюмбюл Сеидова Челеби2-120-НС/20.03.2021
Красимир Янчев Пейков2-121-НС/20.03.2021
Мария Найденова Найденова2-122-НС/20.03.2021
Недялка Василева Гьокова2-123-НС/20.03.2021
Николинка Пламенова Кожухарова2-124-НС/20.03.2021
Петя Лефтерова Лефтерова2-125-НС/20.03.2021
Пламен Красимиров Костадинов2-126-НС/20.03.2021
Ренгинар Невзатова Хюсеин2-127-НС/20.03.2021
Сабри Ахмед Сабри2-128-НС/20.03.2021
Севдие Февзи Юмерова2-129-НС/20.03.2021
Сузана Асенова Пашова2-130-НС/20.03.2021
Шемси Шукриев Ахмедов2-131-НС/20.03.2021
Мария Стойчева Вълчева2-132-НС/20.03.2021
Емине Исуфова Мехмедова2-133-НС/20.03.2021
Арзу Енверова Неждетова2-134-НС/20.03.2021
Якуб Мехмедов Якубов2-135-НС/20.03.2021
Хава Ахмед Якубова2-136-НС/20.03.2021
Ибрахим Ахмед Ахмед2-137-НС/20.03.2021
Назлъ Бейлюл Ахмед2-138-НС/20.03.2021
Хюрям Мехмед Ахмед2-139-НС/20.03.2021
Емел Хюсеинова Осман2-140-НС/20.03.2021
Асия Лятиф Митева2-141-НС/20.03.2021
Николай Георгиев Николов2-142-НС/20.03.2021
Радослав Данчев Тонев2-143-НС/20.03.2021
Ханъмсер Исмаил Мехмед2-144-НС/20.03.2021
Серкан Синан Мехмед2-145-НС/20.03.2021
Даяна Стефанова Димитрова2-146-НС/20.03.2021
Жулиен Стефанов Димитров2-147-НС/20.03.2021
Нилгюн Джелил Якуб2-148-НС/20.03.2021
Юсуф Шенол Якуб2-149-НС/20.03.2021
Шенер Шенол Якуб2-150-НС/20.03.2021
Бедрие Басри Мустафа2-151-НС/20.03.2021
Шакир Ибрям Шакир2-152-НС/20.03.2021
Невин Назми Халим2-153-НС/20.03.2021
Мюкерям Салиева Исмаилова2-154-НС/20.03.2021
Зелиха Шариф Махмуд2-155-НС/20.03.2021
Хатидже Халилова Онбашиева2-156-НС/20.03.2021
Рефик Хасан Хюсеин2-157-НС/20.03.2021
Зехра Назиф Мустафа2-158-НС/20.03.2021
Рюкие Алиева Хасанова2-159-НС/20.03.2021
Ердан Ердинч Ахмедов2-160-НС/20.03.2021
Гюрджан Хасанов Исмаилов2-161-НС/20.03.2021
Гюлсер Хюсеин Мехмед2-162-НС/20.03.2021
Събка Тодорова Дякова2-163-НС/20.03.2021
Алекс Асан Хасан2-164-НС/20.03.2021
Генчер Мехмед Адил2-165-НС/20.03.2021
Илиян Георгиев Димитров2-166-НС/20.03.2021
Преслав Димитров Митев2-167-НС/20.03.2021
Красимира Илиева Желева2-168-НС/20.03.2021
Стйепана Лучич2-169-НС/20.03.2021
Хюлвия Реджебова Мехмедова2-170-НС/20.03.2021
Кадир Хасан Кадир2-171-НС/20.03.2021
Илиян Чакъров Чакъров2-172-НС/20.03.2021
Зехан Илиянова Чакърова2-173-НС/20.03.2021
Златко Асенов Хаджиев2-174-НС/20.03.2021
Севда Маринова Хаджиева2-175-НС/20.03.2021
Илиана Светославова Демирова2-176-НС/20.03.2021
Тунжай Фезайдинов Ибрямов2-177-НС/20.03.2021
Севим Халилова Алиева2-178-НС/20.03.2021
Айхан Реджебов Мехмедов2-179-НС/20.03.2021
Айлин Нежатин Ахмед2-180-НС/20.03.2021
Гюлджан Реджебова Мехмедова2-181-НС/20.03.2021
Петър Недялков Ковачев2-182-НС/20.03.2021
Найлин Хамид Билялова2-183-НС/20.03.2021
Илкай Юкселов Билялов2-184-НС/20.03.2021
Етем Юкселов Билялов2-185-НС/20.03.2021
Димчо Костадинов Димитров2-186-НС/20.03.2021
Румяна Георгиева Георгиева2-187-НС/20.03.2021
Галин Николаев Димитров2-188-НС/20.03.2021
Мелика Цветанова Георгиева2-189-НС/20.03.2021
Селвет Мехмедова Хаджиева2-190-НС/20.03.2021
Снежана Колева Балдева2-191-НС/20.03.2021
Севджан Бейдат Чауш2-235-НС/23.03.2021
Джанал Еюб Рюстем2-236-НС/23.03.2021
Шукрю Мазлъм Мазлъм2-237-НС/23.03.2021
Ахмед Сабри Ахмед2-238-НС/23.03.2021
Хава Шефкед Кулова2-239-НС/23.03.2021
Махмудие Халимова Бекирова2-240-НС/23.03.2021
Ширин Шемсидин Реджеб2-241-НС/23.03.2021
Йелис Тургут Есюнтимур2-242-НС/23.03.2021
Байся Алиева Ибова2-243-НС/23.03.2021
Едип Шакир Ибрям2-244-НС/23.03.2021
Юнал Хюсеин Чауш2-245-НС/23.03.2021
Баръш Сюрханов Хюсеинов2-246-НС/23.03.2021
Иван Василев Колесниченко2-247-НС/23.03.2021
Альона Петкова2-248-НС/23.03.2021
Тюрхан Исов Исов2-249-НС/23.03.2021
Невин Халид Шабан2-250-НС/23.03.2021
Ибрахим Юзеиров Ешерефов2-251-НС/23.03.2021
Селвер Мюмюн Сюлейман2-252-НС/23.03.2021
Неджатин Алиосман Сюлейман2-253-НС/23.03.2021
Янаки Ненов Янакиев2-254-НС/23.03.2021
Мирослав Иванов Бянов2-255-НС/23.03.2021
Илиян Еленов Демирев2-256-НС/23.03.2021
Ивайло Христов Иванов2-257-НС/23.03.2021
Рашко Димов Йорданов2-258-НС/23.03.2021
Добри Иванов Иванов2-259-НС/23.03.2021
Георги Иванов Василев2-260-НС/23.03.2021
Тодор Иванов Колев2-261-НС/23.03.2021
Димитър Тодоров Митев2-262-НС/23.03.2021
Станчо Ангелов Георгиев2-263-НС/23.03.2021
Улвия Ружди Ахмед2-264-НС/23.03.2021
Рефия Рамаданова Еминова2-265-НС/23.03.2021
Алекси Димитров Петков2-266-НС/23.03.2021
Венцислав Илиянов Вичев2-267-НС/23.03.2021
Юлия Младенова Манолова2-268-НС/23.03.2021
Юнзиле Мустафа Алиосман2-269-НС/23.03.2021
Муса Исмаил Мюмюн2-270-НС/23.03.2021
Гюлюзар Хюсеин Османова2-271-НС/23.03.2021
Исмет Хюсеинов Зюлкарнев2-272-НС/23.03.2021
Фатме Юзджан Вели2-273-НС/23.03.2021
Емине Муса Али2-274-НС/23.03.2021
Мустафа Шакир Мустафа2-275-НС/23.03.2021
Хатидже Мехмед Неджияти2-276-НС/23.03.2021
Анифе Мустафова Хашъмова2-277-НС/23.03.2021
Фетание Мехмед Мехмед2-278-НС/23.03.2021
Юсуф Хюсеин Халил2-279-НС/23.03.2021
Джемал Алиибрям Салим2-280-НС/23.03.2021
Бюлент Хасанов Адемов2-281-НС/23.03.2021
Ердухан Ереджебов Ахмедов2-282-НС/23.03.2021
Генади Славов Рачев2-283-НС/23.03.2021
Ергювян Салиев Ибрямов2-284-НС/23.03.2021
Джелил Джелалов Юсеинов2-285-НС/23.03.2021
Сали Раимов Мехмедов2-286-НС/23.03.2021
Вайдин Хасан Джелил2-287-НС/23.03.2021
Георги Митков Митев2-288-НС/23.03.2021
Исуф Билгинов Исуфов2-289-НС/23.03.2021
Мирослав Асенов Стойчев2-290-НС/23.03.2021
Елис Тургутова Тодорова2-291-НС/26.03.2021
Ахмед Тургутов Беяминов2-292-НС/26.03.2021
Веселин Парушев Костадинов2-293-НС/26.03.2021
Владислав Паул2-294-НС/26.03.2021
Нерлин Бейханов Хасанов2-295-НС/26.03.2021
Реджеб Хюсеинов Алиев2-296-НС/26.03.2021
Хасан Кадир Хасан2-297-НС/26.03.2021
Зийнеб Мустафова Мехмедова2-298-НС/26.03.2021
Йордан Красенов Сабинов2-299-НС/26.03.2021
Фатме Мехмедова Османова2-300-НС/26.03.2021
Нурай Басри Халил2-301-НС/26.03.2021
Атидже Исмаил Халил2-302-НС/26.03.2021
Али Бекир Али2-303-НС/26.03.2021
Фикри Дурханов Шабанов2-304-НС/26.03.2021
Емурла Ахмед Емурла2-305-НС/26.03.2021
Мустафа Орхан Селим2-306-НС/26.03.2021
Улиси Баязид Улиси2-307-НС/26.03.2021
Мирям Осман Керим2-308-НС/26.03.2021
Емине Муса Али2-309-НС/26.03.2021
Филиз Ведат Сабри2-310-НС/26.03.2021
Фатме Ахмед Халил2-311-НС/26.03.2021
Фатме Мехмед Халил2-312-НС/26.03.2021
Стилиян Георгиев Иванов2-313-НС/26.03.2021
Хюсеин Исмаилов Хюсеинов2-314-НС/26.03.2021
Ангел Ивайлов Ангелов2-315-НС/26.03.2021
Анна Тодорова Димитрова2-316-НС/26.03.2021
Димитър Василев Харизанов2-317-НС/26.03.2021
Челик Джумхур Реджеб2-318-НС/26.03.2021
Есма Халилова Юсуфова2-319-НС/26.03.2021
Ахмед Садетлин Ахмед2-320-НС/26.03.2021
Юлиян Йоргов Симеонов2-321-НС/26.03.2021
Петър Росенов Петров2-322-НС/26.03.2021
Мерджан Кямил Ибрям2-323-НС/26.03.2021
Борислав Янков Радев2-324-НС/26.03.2021
Тефиде Величкова Колева2-325-НС/26.03.2021
Лиляна Мирославова Иванова2-326-НС/26.03.2021
Георги Митков Александров2-327-НС/26.03.2021
Шабан Ремзиев Шабанов2-328-НС/26.03.2021
Кадир Мехмедалиев Юсуфов2-329-НС/26.03.2021
Зекие Мехмед Еюб2-332-НС/26.03.2021
Емине Реджеб Мехмед2-333-НС/26.03.2021
Метин Садет Юмет2-334-НС/26.03.2021
Асен Христов Асенов2-330-НС/26.03.2021
Севия Хасанова Салимова2-331-НС/26.03.2021
Мирослав Андреев Йосифов2-335-НС/29.03.2021
Мерт Мишев Налбантов2-336-НС/29.03.2021
Габриела Димитрова Маркова2-337-НС/29.03.2021
Габриела Красимирова Кателиева2-338-НС/29.03.2021
Борис Николаев Цонев2-339-НС/29.03.2021
Вероника Стефанова Стефанова2-340-НС/29.03.2021
Мелиса Гюрай Реджеб2-341-НС/29.03.2021
Владимир Красимиров Стоянов2-342-НС/29.03.2021
Радина Николаева Колева2-343-НС/29.03.2021
Санем Хюсеин Джелил2-344-НС/29.03.2021
Христо Митков Христов2-345-НС/29.03.2021
Цветомир Миленов Златев2-346-НС/29.03.2021
Гьокан Гюнай Мехмед2-347-НС/29.03.2021
Денил Садеттин Тоска2-348-НС/29.03.2021
Сезер Сезгин Исмаил2-349-НС/29.03.2021
Харун Мустафа Харун2-350-НС/29.03.2021
Десислава Момчилова Котова2-351-НС/29.03.2021
Доротея Калинова Тодорова2-352-НС/29.03.2021
Снежанка Николова Александрова2-353-НС/29.03.2021
Николета Петрова Александрова2-354-НС/29.03.2021
Наталия Йорданова Чанкова2-355-НС/29.03.2021
Айлин Гюлистанова Бекирова2-356-НС/29.03.2021
Шакир Исмаил Шакир2-357-НС/29.03.2021
Стоян Николов Стоянов2-358-НС/29.03.2021
Ерай Бейхан Кязим2-359-НС/29.03.2021
Айше Ахмед Тахир2-360-НС/29.03.2021
Дилбер Ахмедова Даудова2-361-НС/29.03.2021
Емине Ридван Нури2-362-НС/29.03.2021
Венета Веселинова Георгиева2-363-НС/29.03.2021
Венцислав Младенов Мизурски2-364-НС/29.03.2021
Мирослав Николов Йорданов2-365-НС/29.03.2021
Рейджан Севджанова Реджебова2-366-НС/29.03.2021
Орхан Кенан Зейти2-367-НС/29.03.2021
Елис Ердал Ваит2-368-НС/29.03.2021
Ерай Рейханова Ахмедова2-369-НС/29.03.2021
Владимир Андреев Чанков2-370-НС/29.03.2021
Александрина Росенова Калчева2-371-НС/29.03.2021
Серкан Мехмед Талиб2-372-НС/29.03.2021
Айлин Расим Расим2-373-НС/29.03.2021
Метин Ерол Мехмед2-374-НС/29.03.2021
Нелин Нефет Ахмед2-375-НС/29.03.2021
Неджибе Фикрет Расим2-376-НС/29.03.2021
Георги Димитров Танев2-377-НС/29.03.2021
Алпер Феридун Айдън2-378-НС/29.03.2021
Лилия Живкова Цветанова2-379-НС/29.03.2021
Цветомир Людмилов Генковски2-380-НС/29.03.2021
Джанел Тахминур Хасан2-381-НС/29.03.2021
Мейлин Динчер Чауш2-382-НС/29.03.2021
Али Хюсеин Али2-383-НС/29.03.2021
Берна Юзджан Шабан2-384-НС/29.03.2021
Емине Айханова Сафетова2-385-НС/29.03.2021
Нуридин Мехмедов Чаушев2-386-НС/29.03.2021
Мертан Ридванов Мустафов2-387-НС/29.03.2021
Мелтем Беркант Шабан2-388-НС/29.03.2021
Янислав Красимиров Василев2-389-НС/29.03.2021
Сабри Сезгин Сабри2-390-НС/29.03.2021
Денис Неджмидин Редда2-391-НС/29.03.2021
Петя Светлева Иванова2-392-НС/29.03.2021
Олина Тошкова Петрова2-393-НС/29.03.2021
Ертан Фарисов Ибрямов2-394-НС/29.03.2021
Бушра Осман Ахмед2-395-НС/29.03.2021
Хасан Мустафа Мюмюн2-396-НС/29.03.2021
Октай Шериф Руфи2-397-НС/29.03.2021
Ейджан Сунаев Еюбов2-398-НС/29.03.2021
Стоянка Константинова Иванова2-399-НС/29.03.2021
Лидия Тонкова Симеонова2-400-НС/29.03.2021
Петя Огнянова Манолова2-401-НС/29.03.2021
Анатолий Андреев Чанков2-402-НС/29.03.2021
Детелина Илиянова Неделчева2-403-НС/29.03.2021
Мелек Мехмедова Хюсеинова2-404-НС/29.03.2021
Кадир Ерджан Хасан2-405-НС/29.03.2021
Дебора Светославова Димитрова2-406-НС/29.03.2021
Георги Димитров Георгиев2-407-НС/29.03.2021
Толга Гюленов Бошнаков2-408-НС/29.03.2021
Сонер Танер Мухидин2-409-НС/29.03.2021
Айдън Халил Али2-410-НС/29.03.2021
Мохамед Ахмед Басри2-411-НС/29.03.2021
Гюлхан Бедри Мехмед2-412-НС/29.03.2021
Елис Неджибова Талибова2-413-НС/29.03.2021
Исмаил Исмет Исмаил2-414-НС/29.03.2021
Гюлтян Велиева Ахмедова2-415-НС/29.03.2021
Асен Невянов Юриев2-416-НС/29.03.2021
Божидар Валентинов Георгиев2-417-НС/29.03.2021
Ерджан Рефик Хюсеин2-418-НС/29.03.2021
Веселина Любенова Любенова2-419-НС/29.03.2021
Георги Николов Мутафчиев2-420-НС/29.03.2021
Инел Неждет Ахмедова2-421-НС/29.03.2021
Мерткан Алиев Ереджебов2-422-НС/29.03.2021
Назмия Хюсеинова Юсеинова2-423-НС/29.03.2021
Сашо Йорданов Савов2-424-НС/29.03.2021
Зинал Али Мустафа2-425-НС/29.03.2021
Тюркян Феим Билялова2-426-НС/29.03.2021
Тихомир Павлов Тодоров2-427-НС/29.03.2021
Александра Панайотова Колева2-428-НС/29.03.2021
Калоян Недялков Неделчев2-429-НС/29.03.2021
Мерт Алкис2-430-НС/29.03.2021
Никола Страхилов Гайдаржиев2-431-НС/29.03.2021
Тошо Момчилов Тошев2-432-НС/29.03.2021
Ахмет Хасанов Ахмедов2-433-НС/29.03.2021
Диляра Тюрджан Шевкъ2-434-НС/29.03.2021
Хасан Ниази Хасан2-435-НС/29.03.2021
Галина Демирова Чанкова2-436-НС/29.03.2021
Нурай Айханов Ниязиев2-437-НС/29.03.2021
Денис Байзитов Реджебов2-438-НС/29.03.2021
Филиз Байзитова Реджебова2-439-НС/29.03.2021
Денис Илханов Чобанамишев2-440-НС/29.03.2021
Димо Стефанов Димов2-441-НС/29.03.2021
Гюлсюм Юсеин Нури2-442-НС/31.03.2021
Февзие Сами Раим2-443-НС/31.03.2021
Вероника Георгиева Неделчева2-444-НС/31.03.2021
Пламен Димитров Полименов2-445-НС/31.03.2021
Христо Миленов Кънчев2-446-НС/31.03.2021
Анифя Руфи Юсуф2-447-НС/31.03.2021
Атанас Светлинов Иванов2-448-НС/31.03.2021
Айхан Сейфиев Адемов2-449-НС/31.03.2021
Шеннур Динчер Ружди2-450-НС/31.03.2021
Айдън Мустафа Ариф2-451-НС/31.03.2021
Расим Кемал Халил2-452-НС/31.03.2021
Емрал Турханов Еминов2-453-НС/31.03.2021
Алев Аляйдин Кязим2-454-НС/31.03.2021
Онур Шукри Расим2-455-НС/31.03.2021
Мустафа Рамадан Джемил2-456-НС/31.03.2021
Мехмед Кадри Хасан2-457-НС/31.03.2021
Айше Ергюнова Илязова2-458-НС/31.03.2021
Мариана Михалева Михалева2-459-НС/31.03.2021
Янаки Валентинов Андонов2-460-НС/31.03.2021
Деница Илиянова Неделчева2-461-НС/31.03.2021
Симона Ивова Христова2-462-НС/31.03.2021
Виктор Иванов Кърков2-463-НС/31.03.2021
Веселин Веселинов Радев2-464-НС/31.03.2021
Екатерина Стефанова Димитрова2-465-НС/31.03.2021
Денис Благовест Алеков2-466-НС/31.03.2021
Виктория Александрова Димова2-467-НС/31.03.2021
Онур Инан Неждет2-468-НС/31.03.2021
Жулиде Мехмедова Йонузова2-469-НС/31.03.2021
Юмет Сейфетин Сатаджъ2-470-НС/31.03.2021
Ахмед Исмаил Осман2-471-НС/31.03.2021
Ибраим Айдън Мехмед2-472-НС/31.03.2021
Николай Георгиев Демиров2-473-НС/31.03.2021
Тодор Валентинов Тодоров2-474-НС/31.03.2021
Станчо Рашков Кирилов2-475-НС/31.03.2021
Момчил Станчев Стоянов2-476-НС/31.03.2021
Васил Илиев Георгиев2-477-НС/31.03.2021
Николай Николаев Георгиев2-478-НС/31.03.2021
Ирина Тодорова Радева2-479-НС/31.03.2021
Иван Георгиев Иванов2-480-НС/31.03.2021
Божанка Иванова Танева2-481-НС/31.03.2021
Добринка Вескова Димитрова2-482-НС/31.03.2021
Юксел Бекиров Хасанов2-483-НС/31.03.2021
Фаик Кямилов Фаиков2-484-НС/31.03.2021
Мелиха Назифова Исуфова2-485-НС/31.03.2021
Вайде Ахмед Абил2-486-НС/31.03.2021
Феридин Мехмедов Реджебов2-487-НС/31.03.2021
Джанер Мурад Караджа2-488-НС/31.03.2021
Якуб Ридван Бейтула2-489-НС/31.03.2021
Емрах Нури Руфат2-490-НС/31.03.2021
Едис Мехмед Осман2-491-НС/31.03.2021
Ахмед Джемил Ахмед2-492-НС/31.03.2021
Динчер Енгин Капсъз2-493-НС/31.03.2021
Реджеб Енгин Капсъз2-494-НС/31.03.2021
Юсеин Нурулла Мустафа2-495-НС/31.03.2021
Асан Хайрединов Мехмедов2-496-НС/31.03.2021
Стефан Симеонов Стефанов2-497-НС/31.03.2021
Юлиян Адалбертов Рафаилов2-498-НС/31.03.2021
Иван Асенов Иванов2-499-НС/31.03.2021
Хюсеин Сюлейманов Зейнелов2-500-НС/31.03.2021
Минчо Златков Николов2-501-НС/31.03.2021
Ангел Йорданов Гайдурлиев2-502-НС/31.03.2021
Чавдар Денисов Рангелов2-503-НС/31.03.2021
Мустафа Шевкетов Мустафов2-504-НС/31.03.2021
Иван Атанасов Илиев2-505-НС/31.03.2021
Зинел Наилов Зинелов2-506-НС/31.03.2021
Огнян Асенов Ангелов2-507-НС/31.03.2021
Юлиян Асенов Ангелов2-508-НС/31.03.2021
Николай Кирчев Щерев2-509-НС/31.03.2021
Мартин Алексиев Атанасов2-510-НС/31.03.2021
Митьо Сашев Ангелов2-511-НС/31.03.2021
Сашо Ангелов Асенов2-512-НС/31.03.2021
Илия Георгиев Радев2-513-НС/31.03.2021
Николай Михов Йорданов2-514-НС/31.03.2021
Кремена Алексиева Щерева2-515-НС/31.03.2021
Антоанета Младенова Михайлова2-516-НС/31.03.2021
Хасан Мустафа Мустан2-517-НС/31.03.2021
Ерджан Кадиров Юзеиров2-518-НС/31.03.2021
Тюркян Османова Ахмедова2-519-НС/31.03.2021
Сали Нуриев Салиев2-520-НС/31.03.2021
Асен Асенов Асенов2-521-НС/31.03.2021
Мензуре Селимова Мурад2-522-НС/01.04.2021
Васил Момчилов Станчев2-523-НС/01.04.2021
Севинч Ахмед Хюсеин2-524-НС/01.04.2021
Сашо Ангелов Антонов2-525-НС/01.04.2021
Йордан Ангелов Атанасов2-526-НС/01.04.2021
Чакър Мустафа Хюсеин2-527-НС/01.04.2021
Марин Анелиев Мирославов2-528-НС/01.04.2021
Асен Сабинов Узунов2-529-НС/01.04.2021
Мехмед Ахмед Мехмед2-530-НС/01.04.2021
Алдин Аспарухов Дерменджиев2-531-НС/01.04.2021
Йордан Колев Йорданов2-532-НС/01.04.2021
Владимир Михайлов Моканов2-533-НС/02.04.2021
Радослав Желязков Христов2-534-НС/02.04.2021
Асен Михайлов Христов2-535-НС/02.04.2021

Календар

Решения

всички решения