Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 109
Варна, 29.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на партия „Възраждане“.

С вх. № 282/29.03.2021г. в РИК-Варна е постъпило заявление от партия „Възраждане“ за регистрация на 57 броя застъпници при провеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Приложени  са заявление за регистрация на застъпници, декларации,  списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и  ЕГН на заявените застъпници, пълномощно на представляващия. След извършена проверка РИК-Варна констатира, че за 46 застъпници са изпълнени изискванията на чл. 117 и чл. 118 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16,  във връзка  с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2  от ИК и Решение № 2087-НС/ 17.02.2021 г. на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

  1. РЕГИСТРИРА 46 броя застъпници на партия „Възраждане“, съгласно приложение към настоящото решение.
  2. ОТКАЗВА регистрацията на 11 броя застъпници на партия „Възраждане“.
  3. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.
  4. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна регистър на застъпниците на  партия „Движение за права и свободи“.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 29.03.2021 в 17:33 часа

Календар

Решения

всички решения