Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 96
Варна, 26.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на партия „Движение за права и свободи“.

С вх. № 211/24.03.2021г., вх. № 231/25.03.2021 г. и  вх. № 252/26.03.2021г. в РИК-Варна са постъпили заявления от партия „Движение за права и свободи“ за регистрация на 50 броя застъпници при провеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Приложени  са заявление за регистрация на застъпници, декларации,  списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и  ЕГН на заявените застъпници, пълномощно на представляващия. След извършена проверка РИК-Варна констатира, че за 44 застъпници са изпълнени изискванията на чл. 117 и чл. 118 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16,  във връзка  с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2  от ИК и Решение № 2087-НС/ 17.02.2021 г. на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

  1. РЕГИСТРИРА 44 броя застъпници на партия „Движение за права и свободи“, съгласно приложение към настоящото решение.
  2. ОТКАЗВА регистрацията на 6 броя застъпници на партия „Движение за права и свободи“.
  3. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.
  4. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна регистър на застъпниците на  партия „Движение за права и свободи“.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 26.03.2021 в 19:00 часа

Календар

Решения

всички решения