Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 86
Варна, 23.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на Коалиция „БСП за България“

С вх. № 182/22.03.2021 г. в РИК-Варна са постъпили заявления от Коалиция „БСП за България“ за регистрация на 12 броя застъпници при провеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Приложени  са заявление за регистрация на застъпници, декларации,  списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и  ЕГН на заявените застъпници, пълномощно на представляващия. След извършена проверка РИК-Варна констатира, че за 11 застъпници са изпълнени изискванията на чл. 117 и чл. 118 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16,  във връзка  с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2  от ИК и Решение № 2087-НС/ 17.02.2021 г. на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

  1. РЕГИСТРИРА 11 броя застъпници на Коалиция „БСП за България“, съгласно приложение към настоящото решение.
  2. ОТКАЗВА регистрацията на 1 брой застъпници на Коалиция „БСП за България“.
  3. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.
  4. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна регистър на застъпниците на  Коалиция „БСП за България“.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 23.03.2021 в 17:23 часа

Календар

Решения

всички решения