Движение за права и свободи - ДПС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Сали Мехмедов Табаков67/25.03.2019
Исмаил Исеинов Мехмедов67-1/25.03.2019
Васил Георгиев Алексиев67-2/25.03.2019
Февзия Мустафова Хасанова67-3/25.03.2019
Мюзеян Ремзи Исмаил67-4/25.03.2019
Неджиб Ремзиев Неджибов67-5/25.03.2019
Али Бекиров Хасанов67-6/25.03.2019
Ердинч Рафетов Бекиров67-7/25.03.2019
Ефкан Сезгин Назиф67-8/25.03.2019
Фардин Ахмедов Бейтулов67-9/25.03.2019
Халил Халилов Исмаилов67-10/25.03.2019
Мустафа Али Ибрям67-11/25.03.2019
Алтер Реджебов Ахмедов67-12/25.03.2019
Мерткан Аптулов Ибрямов67-13/25.03.2019
Айля Закир Мехмед67-14/25.03.2019
Уман Аптулова Дубаз67-15/25.03.2019
Тансу Алятин Халил67-16/25.03.2019
Айше Мехмед Кадир67-18/10.04.2019
Джемиле Захирова Табакова67-19/10.04.2019
Нурия Айнурова Шевкет67-20/10.04.2019
Анифе Бейхан Хюсеин67-21/10.04.2019
Юркие Орхан Ашимова67-22/10.04.2019
Зафер Джефер Юмер67-23/10.04.2019
Розалия Красимирова Кирилова67-24/10.04.2019
Халил Рахим Халил67-25/10.04.2019
Айлин Исмаил Кадир67-26/10.04.2019
Адиле Сабриева Кямил67-27/10.04.2019
Сейхан Васвединов Реджебов67-28/11.04.2019
Сюрхан Хюсеинов Велиев67-29/11.04.2019
Атанас Илков Михайлов67-30/11.04.2019
Севинч Бейхан Хасан67-31/11.04.2019
Румяна Костадинова Димитрова67-32/11.04.2019
Марияна Василева Данаилова67-33/11.04.2019
Евгин Мюрселов Незиров67-34/11.04.2019
Елена Данаилова Станева67-35/15.04.2019
Шенай Нури Шабанова67-36/15.04.2019
Силвия Александрова Михайлова67-37/15.04.2019
Мустафа Мустафа Енвер67-38/15.04.2019
Халиме Хълмиева Юсуфова67-39/16.04.2019
Дилек Шинасиева Рушид67-40/16.04.2019
Анна Диянова Николова67-41/20.04.2019
Весиля Селият Исмаил67-42/20.04.2019
Ферай Метин Кадир67-43/20.04.2019
Анаис Метинова Назифова67-44/20.04.2019
Селин Йозджан Фахри67-45/20.04.2019
Дюрия Мехмедова Чаушева67-46/20.04.2019
Севдиe Керимова Мусова67-47/20.04.2019
Бекир Етем Азис67-48/20.04.2019
Денис Осман Кадир67-49/20.04.2019
Афизе Ибрямова Мусова67-50/20.04.2019
Танер Метин Хасан67-51/20.04.2019
Корнелия Климентова Момирова67-53/20.04.2019
Октай Хюсеин Мехмед67-54/20.04.2019
Хоштен Мехмед Бозаджъ67-55/20.04.2019
Мария Костадинова Хаджийска67-56/20.04.2019
Илкай Исмаил Исмаил67-57/30.04.2019
Исмаил Исмет Исмаил67-58/30.04.2019
Джансу Сезгинова Ибраим67-60/30.04.2019
Нерлин Бейханов Хасанов67-61/30.04.2019
Рейхане Метин Мустафа67-62/30.04.2019
Реджеб Хюсеинов Алиев67-63/30.04.2019
Ренял Бейханова Хасанова67-64/30.04.2019
Алит Вейсял Билял67-65/30.04.2019
Антон Каменов Манев67-66/30.04.2019
Салейдин Юсменов Велиев67-67/30.04.2019
Ростислав Тодоров Минчев67-68/30.04.2019
Селимя Исмаил Топал67-69/30.04.2019
Ася Антонова Манева67-70/30.04.2019
Кадир Мехмед Кадир67-71/30.04.2019
Невин Хасан Адем67-72/03.05.2019
Диян Димитров Георгиев67-73/07.05.2019
Георги Василев Георгиев67-74/07.05.2019
Николай Николаев Георгиев67-75/07.05.2019
Георги Тодоров Маринов67-76/07.05.2019
Васил Николаев Жеков67-77/07.05.2019
Живко Василев Жеков67-78/07.05.2019
Георги Василев Христов67-79/07.05.2019
Георги Василев Алексиев67-80/07.05.2019
Атанас Тодоров Маринов67-81/07.05.2019
Митко Сандов Иванов67-82/07.05.2019
Съби Николов Райчев67-83/07.05.2019
Георги Василев Георгиев67-85/07.05.2019
Васил Еленов Стоянов67-86/07.05.2019
Станчо Рашков Кирилов67-87/07.05.2019
Банчо Добрев Иванов67-88/07.05.2019
Станчо Надеждов Георгиев67-89/07.05.2019
Ангел Георгиев Алексиев67-90/07.05.2019
Георги Събев Демиров67-91/07.05.2019
Станчо Ангелов Георгиев67-92/07.05.2019
Величка Георгиева Колева67-93/07.05.2019
Есма Садетелин Ахмед67-94/07.05.2019
Мустафа Мехмедов Шукриев67-95/07.05.2019
Александър Яворов Обретенов67-96/07.05.2019
Борислав Янков Радев67-97/07.05.2019
Анелия Йорданова Димитрова67-98/07.05.2019
Шенай Кезимова Шюкриева67-99/07.05.2019
Ендер Алайдин Исмаил67-100/07.05.2019
Веселин Данаилов Данаилов67-101/10.05.2019
Светлана Ангелова Драганова67-102/10.05.2019
Али Мехмедов Алиев67-103/10.05.2019
Христо Георгиев Цонков67-104/10.05.2019
Екатерина Веселинова Данаилова67-105/10.05.2019
Назлъ Бейлюл Ахмед67-106/10.05.2019
Къймет Ашим Осман67-107/10.05.2019
Иван Златков Тодоров67-108/10.05.2019
Камелия Янчева Янева67-109/10.05.2019
Петър Стоянов Петров67-110/10.05.2019
Владимира Светославова Стоянова67-111/10.05.2019
Синан Мехмед Исмаил67-112/10.05.2019
Фатме Хюсеин Хасан67-113/10.05.2019
Тодор Стефанов Стоянов67-114/10.05.2019
Данаил Атанасов Челебиев67-115/10.05.2019
Исин Сюлейман Джейлян67-116/10.05.2019
Стоян Асенов Маджаров67-117/10.05.2019
Айфер Адилова Хасанова67-118/10.05.2019
Любослав Захариев Добрев67-119/10.05.2019
Асен Благоев Христов67-120/10.05.2019
Стефан Стефанов Асенов67-121/10.05.2019
Исмет Али Мехмед67-122/10.05.2019
Лютфи Васви Кадир67-123/10.05.2019
Ивета Стойкова Стоева67-124/10.05.2019
Дияна Маркова Илиева67-125/10.05.2019
Танер Айдън Мехмед67-126/10.05.2019
Есин Идриз Мехмед67-127/10.05.2019
Ана Красимирова Асенова67-128/10.05.2019
Кремена Анева Христова67-129/10.05.2019
Юмер Реджеб Сюлейман67-130/10.05.2019
Януш Савов Христов67-131/10.05.2019
Моника Генчева Йорданова67-132/10.05.2019
Садетин Мехмед Хюсеин67-133/10.05.2019
Ясмин Хюсеинова Хюсеинова67-134/10.05.2019
Ширин Нежветова Алиева67-135/10.05.2019
Христо Христов Илиев67-136/10.05.2019
Дениз Лютви Мустафа67-137/10.05.2019
Рейхан Бакир Аяр67-138/10.05.2019
Ивайло Стелиянов Димитров67-139/10.05.2019
Даниел Стелианов Димитров67-140/10.05.2019
Мерт Лютви Мустафа67-141/10.05.2019
Ефраим Еюб Ефраим67-143/10.05.2019
Владимир Михайлов Моканов67-144/10.05.2019
Петър Атанасов Митев67-145/10.05.2019
Баръш Сюрханов Хюсеинов67-146/10.05.2019
Емирджан Емин Хасан67-147/10.05.2019
Алекс Асан Хасан67-148/10.05.2019
Айлин Ахмедова Исмаилова67-17/10.04.2019
Мукаддес Исмаилова Мехмедова67-59/30.04.2019
Мерсин Биролов Мехмедов67-142/10.05.2019
Назан Зихни Осман67-143/10.05.2019
Нефизе Риза Джабил67-144/10.05.2019
Златин Светлев Ангелов67-145/10.05.2019
Сибел Моамерова Османова67-146/10.05.2019
Гюл Ибрямова Саидова67-147/10.05.2019
Раде Анотолиев Христов67-148/10.05.2019
Виолета Найденова Кирова67-149/10.05.2019
Огнян Михайлов Маринов67-150/10.05.2019
Димитър Атанасов Ангелов67-151/10.05.2019
Али Асанов Ибрямов67-152/10.05.2019
Филип Мишев Ивайлов67-153/10.05.2019
Кямил Исмаилов Раимов67-154/10.05.2019
Сали Нуриев Салиев67-155/14.05.2019
Алекси Юриев Ангелов67-156/14.05.2019
Хасан Мустафа Мустан67-157/14.05.2019
Севдин Амдиев Мустафов67-158/14.05.2019
Мустафа Шевкетов Мустафов67-159/14.05.2019
Неше Репък Халилова67-160/14.05.2019
Орхан Шабанов Ахмедов67-161/14.05.2019
Джелил Джелялов Юсеинов67-162/14.05.2019
Севдегюл Азизова Алиосманова67-163/14.05.2019
Хаят Насуф Хюсеин67-164/14.05.2019
Бахтиар Исметов Насъфов67-165/14.05.2019
Исмет Мусов Исмаилов67-166/14.05.2019
Билгин Аптула Исмаил67-167/14.05.2019
Емине Алиибрям Незирова67-168/14.05.2019
Юмер Кадиров Расимов67-169/14.05.2019
Юсню Сали Сали67-170/14.05.2019
Рейхан Салиев Раимов67-171/14.05.2019
Фатме Али Муса67-172/14.05.2019
Асибе Ибрямова Хасанова67-173/14.05.2019
Рафет Алиев Хасанов67-174/14.05.2019
Неджвет Ахмедов Мехмедов67-175/14.05.2019
Юлия Севдалинова Алексиева67-176/14.05.2019
Асен Христов Асенов67-177/14.05.2019
Ердухан Ереджебов Ахмедов67-178/14.05.2019
Ерол Енгинов Исметов67-179/14.05.2019
Фатме Шабан Муталиб67-186/15.05.2019
Ина Севелинова Христова67-187/15.05.2019
Росен Йорданов Димитров67-188/15.05.2019
Инджи Рюстем Неждетова67-189/15.05.2019
Назмия Хюсеинова Юсеинова67-190/15.05.2019
Мюдаим Юсменов Салимов67-191/15.05.2019
Фатме Неджибова Хасан67-192/15.05.2019
Юсуф Сабри Кадир67-193/15.05.2019
Семиха Халил Насуф67-194/15.05.2019
Метин Изетов Ахмедов67-195/15.05.2019
Хатидже Мехмед Чолак67-196/15.05.2019
Себиле Ибрахим Хюсеин67-197/15.05.2019
Фатме Хасан Али67-198/15.05.2019
Юсуф Хюсеин Халил67-199/15.05.2019
Неджла Юмерова Селим67-200/15.05.2019
Ахмед Алиосман Исмаил67-201/15.05.2019
Тамер Нуредин Рафет67-202/15.05.2019
Ренгинар Сами Якубова67-203/15.05.2019
Ахмед Исмаил Мустафа67-204/15.05.2019
Назиф Назми Назиф67-205/15.05.2019
Исмет Зийнел Исмет67-206/15.05.2019
Садула Ахмед Емурла67-207/15.05.2019
Бейсим Кязим Дурмуш67-208/15.05.2019
Ахмед Мустафа Али67-209/15.05.2019
Кадир Фейми Фикри67-210/15.05.2019
Мехмед Хасан Мехмед67-211/15.05.2019
Дилявер Исмаил Дилявер67-212/15.05.2019
Анифе Халил Мусова67-213/15.05.2019
Хафизе Мехмед Хасан67-214/15.05.2019
Шевкет Муталиб Шевкет67-215/15.05.2019
Исмаил Шевкет Муталиб67-216/15.05.2019
Басри Бахриев Басриев67-217/15.05.2019
Тезджан Исмаил Ахмед67-218/15.05.2019
Васко Атанасов Райчев67-84/07.05.2019
Ради Анатолиев Христов67-185/10.05.2019
Вели Реджебов Алиев67-220/20.05.2019
Людмил Емилов Стефанов67-221/20.05.2019
Гюлтен Мехмедеминова Алиева67-222/20.05.2019
Емрах Нури Руфат67-223/20.05.2019
Юмер Еркинов Алиев67-224/20.05.2019
Динчер Енгин Капсъз67-225/20.05.2019
Бекир Исмаил Терзи67-226/20.05.2019
Реджеб Енгин Капсъз67-227/20.05.2019
Едис Мехмед Осман67-228/20.05.2019
Елзар Силянов Алипиев67-229/20.05.2019
Енгин Нури Руфат67-230/20.05.2019
Гюлшен Исмаил Юмер67-231/20.05.2019
Бирджан Ерджан Мухсин67-232/20.05.2019
Орхан Юсуф Али67-233/20.05.2019
Нейлин Юсуф Рахми67-234/20.05.2019
Исмаил Халилов Бекиров67-235/20.05.2019
Звезделина Асенова Терзиева67-236/20.05.2019
Севим Сюлейман Сюлейман67-237/20.05.2019
Атче Авни Азис67-238/20.05.2019
Насъф Аднан Осман67-239/20.05.2019
Хюсеин Бейхан Хюсеин67-240/20.05.2019
Мелиса Ерол Ибрахим67-241/20.05.2019
Нелис Мехмед Юксел67-242/20.05.2019
Зейнеб Юксел Исмаил67-243/20.05.2019
Абибе Мустафова Хасан67-244/20.05.2019
Юлджан Гюнай Сабри67-245/20.05.2019
Мийрям Якубова Хасанова67-246/20.05.2019
Северина Михайлова Филипова67-247/20.05.2019
Тезджан Исмет Мехмед67-248/20.05.2019
Анита Северинова Филипова67-249/20.05.2019
Несрин Салим Илиева67-250/20.05.2019
Мануел Илков Илиев67-251/20.05.2019
Нуржан Раим Адем67-252/20.05.2019
Недает Халилова Мустафова67-253/20.05.2019
Айнур Исмаилов Мустафов67-254/20.05.2019
Ведат Исмаилов Алиев67-255/20.05.2019
Иван Колев Иванов67-256/20.05.2019
Гьокхан Мустафов Ахмедов67-257/20.05.2019
Зюлбие Халилова Ахмедова67-258/20.05.2019
Айнур Адем Хасан67-259/20.05.2019
Рафет Асан Хасан67-260/20.05.2019
Димитранка Александрова Шабаркова67-261/20.05.2019
Севил Салим Расим67-262/20.05.2019
Евгения Калчева Златева67-263/20.05.2019
Бахтишан Исмаилова Чаушева67-264/20.05.2019
Зинеб Иляз Али67-265/20.05.2019
Хюлия Фардинова Хюсеинова67-266/20.05.2019
Сехер Бейхан Алиосманова67-267/20.05.2019
Явер Селимов Алиосманов67-268/20.05.2019
Миневер Халилова Ереджебова67-269/20.05.2019
Демир Чанков Пашов67-270/20.05.2019
Ангелина Георгиева Карамфилова67-271/20.05.2019
Шерифе Едипова Шакир67-272/20.05.2019
Айхан Кадиров Мухидинов67-273/20.05.2019
Мохамед Хасан Ибрям67-274/20.05.2019
Илхан Карани Ибрям67-275/20.05.2019
Седа Федаил Ахмед67-276/20.05.2019
Айдън Халил Али67-277/20.05.2019
Айлин Гюлен Дервиш67-278/20.05.2019
Аквер Алиев Ахмед67-279/20.05.2019
Антон Енев Антонов67-280/20.05.2019
Ахмед Хасан Ахмед67-281/20.05.2019
Ахмед Хасан Ахмед67-282/20.05.2019
Бедри Хюсеин Мустафа67-283/20.05.2019
Беидже Хюсеин Исмаил67-284/20.05.2019
Галина Иванова Манолова -Влаева67-285/20.05.2019
Галина Йорданова Иванова67-286/20.05.2019
Гюлен Дервиш Юсреф67-287/20.05.2019
Денис Кемал Зекиря67-288/20.05.2019
Денис Филев Христов67-289/20.05.2019
Джансу Алятин Халил67-290/20.05.2019
Джафер Юмер Исмаил67-291/20.05.2019
Джем Ердуанов Халиибрямов67-292/20.05.2019
Емине Басри Черкез67-293/20.05.2019
Ерджан Ердинч Махмуд67-294/20.05.2019
Зейнеб Метин Хасан67-295/20.05.2019
Зина Юлиянова Ивова67-296/20.05.2019
Иван Йорданов Недев67-297/20.05.2019
Иван Радев Стоянов67-298/20.05.2019
Исмаил Исмет Исмаил67-299/20.05.2019
Йордан Иванов Недев67-300/20.05.2019
Кемал Салим Зекиря67-301/20.05.2019
Кемран Хюсеин Азис67-302/20.05.2019
Клара Александрова Димитрова67-303/20.05.2019
Кремена Петрова Методиева67-304/20.05.2019
Лейля Алириза Юсуф67-305/20.05.2019
Мая Иванова Славова67-306/20.05.2019
Мейлин Ертан Софта67-307/20.05.2019
Мендуха Адемова Мустафова67-308/20.05.2019
Метин Вахдет Бояджъ67-309/20.05.2019
Мехмед Хюсеин Мехмед67-310/20.05.2019
Милена Йорданова Колева67-311/20.05.2019
Михаил Стоянов Костадинов67-312/20.05.2019
Мустафа Османов Мустафов67-313/20.05.2019
Надежда Стефанова Николова67-314/20.05.2019
Пенка Тотева Денева67-315/20.05.2019
Райме Мустафа Мустафа67-316/20.05.2019
Реджеп Ахмед Осман67-317/20.05.2019
Ружди Мустафов Ахмедов67-318/20.05.2019
Рюстем Азис Мюмюн67-319/20.05.2019
Севди Ефраим Рюстем67-320/20.05.2019
Севдия Хюсеин Ахмед67-321/20.05.2019
Сезгин Исмаил Али67-322/20.05.2019
Стефка Димитрова Георгиева67-323/20.05.2019
Тодор Илиев Иванов67-324/20.05.2019
Тодорка Петрова Иванова67-325/20.05.2019
Филис Ахмедова Зекиря67-326/20.05.2019
Фюлген Хасанова Хасан67-327/20.05.2019
Хюсние Федаил Хюсеин67-328/20.05.2019
Шехрегюл Мюмюн Ахмед67-329/20.05.2019
Юмюгюл Ахмед Неджиб67-330/20.05.2019
Десислава Стефчова Костадинова67-331/20.05.2019
Айшен Адил Юсеин67-332/20.05.2019
Али Ибов Аптулов67-333/20.05.2019
Алеко Юриев Айвазов67-334/20.05.2019
Хасан Ергун Хасан67-335/20.05.2019
Филис Джелял Расим67-336/20.05.2019
Милена Светлюва Папазова67-337/20.05.2019
Седика Феми Муцио67-338/20.05.2019
Десислава Димитрова Панчева_Мухаремова67-339/20.05.2019
Валентин Петров Йорданов67-340/20.05.2019
Теодор Мариянов Георгиев67-341/20.05.2019
Алтанай Хюсменов Хасанов67-342/20.05.2019
Аднан Орханов Хюсейнов67-343/20.05.2019
Христина Ванева Христова67-344/20.05.2019
Яшар Нури Исмаил67-345/20.05.2019
Алиш Мехмедов Алишев67-346/20.05.2019
Абибе Белгин Мустафа67-347/20.05.2019
Назик Назиф Кямил67-348/20.05.2019
Танер Адемов Хюсменов67-349/20.05.2019
Айсел Юсеин Ибрям67-350/20.05.2019
Сезел Кудрет Сами67-351/20.05.2019
Ерчин Ембиев Османов67-352/20.05.2019
Байсе Раимова Юмерова67-353/20.05.2019
Айлин Неджатиева Реджебова67-354/20.05.2019
Селви Сабриева Ризова67-355/20.05.2019
Хасан Шакиров Хасанов67-356/20.05.2019
Алис Мехмедов Ахмедов67-357/20.05.2019
Доан Айлинов Мехмедов67-358/20.05.2019
Шукри Мазлъм Мазлъм67-359/20.05.2019
Мюжгян Мехмедова Алиева67-360/20.05.2019
Николай Стефчев Николов67-361/20.05.2019
Тюркяр Джелил Халил67-362/20.05.2019
Галя Давидова Янкова67-363/20.05.2019
Айдер Мустафов Мустафов67-364/20.05.2019
Шерифе Адилова Адем67-365/20.05.2019
Веселин Жеков Жеков67-366/20.05.2019
Радослав Богданов Радев67-367/20.05.2019
Сандо Иванов Бянов67-368/20.05.2019
Банчо Тодоров Радев67-369/20.05.2019
Дияна Иванова Колева67-370/20.05.2019
Мергюл Ахмед Селяйдин67-371/22.05.2019
Емине Адем Сюлейман67-372/22.05.2019
Дуйгу Тезрин Мехмед67-373/22.05.2019
Ралица Стоянова Златева67-374/22.05.2019
Йордан Ангелов Стефанов67-375/22.05.2019
Адем Емин Адем67-376/22.05.2019
Сибел Гюрджан Ахмед67-377/22.05.2019
Синан Бейхан Мехмед67-378/22.05.2019
Сали Светославов Любенов67-379/22.05.2019
Орхан Алиев Османов67-380/22.05.2019
Никет Керим Исмаилова67-381/22.05.2019
Бирсен Хасанова Адилова67-382/22.05.2019
Рени Кирилова Янева67-383/22.05.2019
Еленка Стойчева Василева67-384/22.05.2019
Фатме Ахмед Бекир67-385/22.05.2019
Елис Первин Ибраим67-386/22.05.2019
Елиф Первин Ибраим67-387/22.05.2019
Стоян Севдалин Манчев67-388/22.05.2019
Хафизе Рамиз Амиш67-389/22.05.2019
Пламена Георгиева Герова67-390/22.05.2019
Мелвин Симеонов Михайлов67-391/22.05.2019
Айсун Рехбиева Османова67-392/22.05.2019
Виждан Кемал Талиб67-393/22.05.2019
Анник Каранетовна Силвериян67-394/22.05.2019
Първолета Василева Устапанова67-395/22.05.2019
Сезяр Лютви Мехмед- Алтан67-396/22.05.2019
Халил Яшаров Халилов67-397/22.05.2019
Джансел Шевкет Мусин67-398/22.05.2019
Джансел Ерай Алиибрям67-399/22.05.2019
Нурай Ахмед Басри67-400/22.05.2019
Ширин Джевдет Ахмед67-401/22.05.2019
Валентин Илков Петров67-402/22.05.2019
Румен Николаев Иванов67-403/22.05.2019
Севинч Заферова Адилова67-404/22.05.2019
Олчай Мустафа Гюлер67-405/22.05.2019
Зюлфие Мехмедова Сатбил67-406/22.05.2019
Емел Хакан Исмаил67-407/22.05.2019
Севил Ердван Адил67-408/22.05.2019
Ивайло Вълканов Иванов67-409/22.05.2019
Айше Ахмедова Алиосманова67-410/22.05.2019
Галина Петрова Иванова67-411/22.05.2019
Райна Меладенова Гацева67-412/22.05.2019
Вилиана Ивайлова Иванова67-413/22.05.2019
Елена Пламенова Чемширова67-414/22.05.2019
Мария Янкова Кузева67-415/22.05.2019
Хатидже Акселова Ефраимова67-416/22.05.2019
Мирел Халюк Ахмед67-417/22.05.2019
Серхат Мюждат Изет67-418/22.05.2019
Насве Ахмед Ебазерова67-419/22.05.2019
Айлин Сабри Юмер67-420/22.05.2019
Сибел Гюрсел Сюлейман67-421/22.05.2019
Алекс Данаилов Господинов67-422/22.05.2019
Ивета Живкова Петрова67-423/22.05.2019
Нефизе Ергюнова Хюсеинова67-424/22.05.2019
Фатиме Хюсеинова Мустафова67-425/22.05.2019
Хамиде Февзи Акъ67-426/22.05.2019
Георги Янков Жечев67-427/22.05.2019
Йозлем Юмер Халил67-428/22.05.2019
Исмаил Назифов Сюлейманов67-429/22.05.2019
Хюсеин Хюсеин Мустафа-Акъ67-430/22.05.2019
Мерсин Илханов Мустафов67-431/22.05.2019
Елис Ердал Ваит67-432/22.05.2019
Стефани Тихомирова Пешовска67-433/22.05.2019
Марио Станиславов Ивов67-434/22.05.2019
Осман Рашид Ариф67-435/22.05.2019
Дилек Турхан Хасан67-436/22.05.2019
Ивайло Миленов Дончев67-437/22.05.2019
Айджан Аднан Алиш67-438/22.05.2019
Дияна Емилова Нейкова67-439/22.05.2019
Мерийка Колева Янчева67-440/22.05.2019
Александра Петрова Петрова67-441/22.05.2019
Первин Исмаилова Билялова67-442/22.05.2019
Актан Алев Ахмед67-443/22.05.2019
Несрин Недрет Аптула67-444/22.05.2019
Еда Едисевид Хюсеин67-445/22.05.2019
Мюмюн Виждан Шукру67-446/22.05.2019
Мустафа Билгин Хюсмен67-447/22.05.2019
Алайдин Кямилов Арифов67-448/23.05.2019
Расим Мехмедов Салиев67-449/23.05.2019
Мехмед Февзи Мехмед67-450/23.05.2019
Добри Иванов Иванов67-451/25.05.2019
Алекси Мирославов Алексиев67-452/25.05.2019
Ерджан Себайтин Ебатин67-453/25.05.2019
Айдън Мустафа Байрам67-454/25.05.2019
Мустафа Шенол Мустафа67-455/25.05.2019
Али Яшар Али67-456/25.05.2019
Ибрахим Ахмедов Ибрямов67-457/25.05.2019
Дениз Кязим Мехмед67-458/25.05.2019
Гюлджан Сайдинова Мехмедова67-459/25.05.2019
Анка Филипова Стоянова67-460/25.05.2019
Айше Сезгин Фикри67-461/25.05.2019
Несибе Селяйдин Бейдин67-462/25.05.2019
Мехмед Кадир Кадир67-463/25.05.2019
Зекие Сами Мехмед67-464/25.05.2019
Мерсие Мурад Шабан67-465/25.05.2019
Нуртен Мустафа Сакаллъ67-466/25.05.2019
Ведат Ахмед Салаллъ67-467/25.05.2019
Хълми Сейфиев Белев67-468/25.05.2019
Расим Кемал Халил67-469/25.05.2019
Жулиде Мехмедова Йонузова67-470/25.05.2019
Айфер Алиибрям Али67-471/25.05.2019
Исмаил Алил Джемил67-472/25.05.2019
Асибе Бейти Расим67-473/25.05.2019
Емине Феимова Ибрямова67-474/25.05.2019
Ренгинар Невзатова Хюсеин67-475/25.05.2019
Пламен Василев Петров67-476/25.05.2019
Тургут Исмет Мехмед67-477/25.05.2019
Денис Турхан Мехмед67-478/25.05.2019
Кадер Ружди Кязим67-479/25.05.2019
Айсун Неждет Ахмед67-480/25.05.2019
Айрие Ремзиева Ибрямова67-481/25.05.2019
Джейсун Джевдет Халил67-482/25.05.2019
Методи Евгениев Шанов67-483/25.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

всички решения