Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 76
Варна, 10.03.2017

ОТНОСНО: Сигнал с вх. №140/08.03.2017г. за нарушения на правилата за водене на предизборна кампания.

     С вх. № 140/08.03.2017 г. в РИК-Варна е получен сигнал от Председателя на Управителния съвет на Български фармацевтичен съюз. В сигнала се сочи, че в Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз са получени сигнали и оплаквания, че в аптеки, носещи търговската марка „Марешки“ на територията на Община Варна, се извършва предизборна агитация, чрез поставяне на агитационни материали – плакати и раздаване на листовки в полза на политическа партия „Воля“. Излага се, че са нарушени разпоредбите на чл.219, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и чл.19, ал.2 от Наредба №28/09.12.08г. на МЗ за устройството, реда и организацията на работа в аптеките и номенклатурата за лекарствените продукти. Към жалбата са приложени и снимки. 

       По сигнала е извършена проверка от членове на РИК – Варна в обекти, носещи търговската марка „Аптека Марешки“ и предлагащи за продажба лекарствени продукти, с местонахождение в гр.Варна, както следва: ул.“Цар Симеон“ №36; кв.“Кайсиева градина“/пазарчето/; бул.“Вл. Варненчик“ бл.49/до МОЛ Варна Тауърс/; бул.“Република“, Медицински комплекс „Младост“; бул.“Осми приморски полк“ №115; ул.“Топола“ №18, ул.“Капитан Райчо“ №4; бул.“Вл.Варненчик“ №37. Резултатите от проверката са обективирани в протоколи. Проверяващите членове на РИК – Варна са взели от обектите предлаганите им материали. Последните са приложени към преписката. На входните врати на търговските обекти са позиционирани плакати с надпис: „ВОЛЯ“, „6“, „Проект на Веселин Марешки“ и отпечатан лика на водача на ПП „ВОЛЯ“ за 3МИР- Веселин Марешки, идентични със снимковия материал, приложен към жалбата.    При закупуване на продукти от аптеките, на гърба на издаваните касови бонове е изписано „ВОЛЯ“, „Проект на Веселин Марешки“, Шрифтът, цветът и начина на изписването им  е идентичен и напълно съвпада с положения върху агитационните материали. Найлоновите торбички, в които се поставят покупките след закупуването им от аптеките съдържат едностранно надпис „ВОЛЯ“, „Проект на Веселин Марешки“, като шрифта, цвета и начина на изписването им  е идентичен и напълно съвпада с положения върху агитационните материали. На найлоновите торбички и на гърба на касовите бонове се съдържат също и надписи: „VM PETROLEUM“ И „МАРЕШКИ АПТЕКИ“, „Аптеки „Марешки“ работят за вас!“ - имена на търговски вериги за продажба на петролни продукти и лекарства. При извършена справка в онлайн регистъра на Патентното ведомство се установи, че изброените по-горе „VM PETROLEUM“ И „МАРЕШКИ АПТЕКИ“ представляват лога на регистрирани търговски марки, като Заявител/ Притежател/ Ползвател  на тези марки са посочени търговски дружества, в които Веселин Найденов Марешки е съдружник. Същото лице е подало заявление за регитриране на марката „ВОЛЯ“ –с графично и словно изображение по начин, идентичен с отпечатания върху всички рекламни материали и идентичен с агитационните материали на ПП“ВОЛЯ“.

       При извършените проверки е установено, че в търговските обекти се раздават  рекламни списания, с обозначение –„ брой 3, година III, март 2017г., безплатно издание , с тираж 300 000 броя.“  На корицата на списанията с големи букви е изписано „ВОЛЯ“ , „Проекта на Веселин Марешки“, „СЪДБАТА ИЗБИРА ЛИДЕРИТЕ“ и е отпечатан същия лика на водача на ПП „ВОЛЯ“ за 3МИР- Веселин Марешки какъвто и на плакатите с №6.  Шрифтът, цветът и начина на изписването им  е идентичен и напълно съвпада с положените върху агитационните материали.  

 

С оглед горното, РИК-Варна намира за установено следното:

На дати 08.03.2017г. и 09.03.2017г.,  в  град Варна, в търговски обекти,  находящи се, както следва: на ул.“Цар Симеон“ №36; кв.“Кайсиева градина“/пазарчето/; бул.“Вл. Варненчик“ бл.49/до МОЛ Варна Тауърс/; бул.“Република“, Медицински комплекс „Младост“; бул.“Осми приморски полк“ №115; ул.“Топола“ №18, ул.“Капитан Райчо“ №4; бул.“Вл.Варненчик“ №37 се извършва търговска реклама, насърчаваща реализацията на стоки, в която се съдържат политически внушения в полза на Политическа партия „ВОЛЯ“ и и кандидата й за народен представител Веселин Марешки. ПП „ВОЛЯ“ е  регистрирана под номер 6 в бюлетината за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

         Политическа партия  “ВОЛЯ“ е регистрирана за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г. с решение №4233- НС / 06.02.2017 г. на ЦИК. Представляващ политическата партия е Веселин Найденов Марешки

    Кандидатската листа на Политическа партия „ВОЛЯ“ за 3 МИР-Варна за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г., е регистрирана с решение № 32/21.02.2017 на РИК-Варна. Същото не е обжалвано. Под номер едно в листата на партията е регистриран Веселин Найденов Марешки.

     Съгласно чл. 175 от ИК, предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден, а съгласно §1, т.17 от ДР на ИК предизборна агитация, е „призив за подкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори“.

От събраните по преписката доказателства, РИК - Варна намира, че в търговска реклама се отправят политически внушения за подкрепа на ПП“ВОЛЯ“ и на регистрирания от партията кандидат за народен представител – Веселин Найденов Марешки в рамките на предизборната кампания, което е в нарушение на разпоредбата на т. 15.13 на Решение № 4171/01.02.2017 на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

    Относно наведените в жалбата нарушения на  разпоредбите на чл.219, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и чл.19, ал.2 от Наредба №28/09.12.08г. на МЗ за устройството, реда и организацията на работа в аптеките и номенклатурата за лекарствените продукти, РИК – Варна намира, че не е компетенен орган да се произнесе по тях и евентуално произнасяне от нейна страна би било недопустимо.

     Предвид горното и на основание чл. 72 ал. 1 т. 1 и т.20 от ИК във връзка с т. 15.13 на Решение № 4171/01.02.2017 на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.чл.187, ал.4 от ИК,

 

Р Е Ш И:

 

  УСТАНОВЯВА нарушение за забрана в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза на партия от страна на политическа партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки.

  УСТАНОВЯВА нарушение за забрана в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза на кандидат за народен представител от страна на Веселин Найденов Марешки – регистриран кандидат за народен представител в 3МИР Варна.

   УКАЗВА на представляващия ПП ВОЛЯ – Веселин Найденов Марешки незабавно да преустанови разпространението на рекламните материали, съдържащи политически внушения.

   Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 10.03.2017 в 18:44 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения