Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 168
Варна, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 463/26.03.2017 г.

С вх.№ 463/26.03.2017 г. в РИК-Варна е постъпила жалба от Светлозар Стоянов Златев – кандидат за народен представител, издигнат от коалиция „АБВ-Движение 21“. В жалбата се излага, че на 25.03.2017 г. около 21:05 часа при зареждане на гориво от бензиностанция, собственост на Трейднет Варна ЕООД, находяща се в гр. Варна, ул. Андрей Сахаров 1 на жалбоподателят е бил издаден фискален бон, съдържащ реклама на ПП Воля. Към жалбата е приложен фискален бон № 0401623/25.03.2017 г., издаден от Трейднит Варна ЕООД – търговски обект, находящ се в гр. Варна, ул. Андрей Сахаров 1, като на гърба са отпечатани последователно лога, както следва: „МАРЕШКИ АПТЕКИ“, „VM PETROLEUM“ и „ВОЛЯ – проект на Веселин Марешки“.

 

Видно от приложения към жалбата фискален бон – на гърба му е изписано „ВОЛЯ“, „Проект на Веселин Марешки“, като шрифтът, цветът и начина на изписването им  е идентичен и напълно съвпада с положения върху агитационните материали, разпространявани от ПП Воля. При извършена справка в онлайн регистъра на Патентното ведомство се установи, че изброените по-горе „VM PETROLEUM“ И „МАРЕШКИ АПТЕКИ“ представляват лога на регистрирани търговски марки, като Заявител/ Притежател/ Ползвател  на тези марки са посочени търговски дружества, в които Веселин Найденов Марешки е съдружник. Същото лице е подало заявление за регитриране на марката „ВОЛЯ“ –с графично и словно изображение по начин, идентичен с отпечатания върху всички рекламни материали и идентичен с агитационните материали на ПП“ВОЛЯ“.

С оглед горното, РИК-Варна намира за установено следното:

На 25.03.2017 г. в  град Варна, в търговски обекти,  находящ се на ул. Андрей Сахаров 1 – бензиностанция на Трейднет Варна ЕООД се извършва търговска реклама, насърчаваща реализацията на стоки, в която се съдържат политически внушения в полза на Политическа партия „ВОЛЯ“ и и кандидата й за народен представител Веселин Марешки. ПП „ВОЛЯ“ е  регистрирана под номер 6 в бюлетината за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

Политическа партия  “ВОЛЯ“ е регистрирана за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г. с решение №4233- НС / 06.02.2017 г. на ЦИК. Представляващ политическата партия е Веселин Найденов Марешки

Кандидатската листа на Политическа партия „ВОЛЯ“ за 3 МИР-Варна за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г., е регистрирана с решение № 32/21.02.2017 на РИК-Варна. Същото не е обжалвано. Под номер едно в листата на партията е регистриран Веселин Найденов Марешки.

От събраните по преписката доказателства, РИК - Варна намира, че в търговска реклама се отправят политически внушения за подкрепа на ПП“ВОЛЯ“ и на регистрирания от партията кандидат за народен представител – Веселин Найденов Марешки в рамките на предизборната кампания, което е в нарушение на разпоредбата на т. 15.13 на Решение № 4171/01.02.2017 на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наред с горното касовият бон е издаден на 25.03.2017 г. – по-малко от 24 часа преди изборния ден, поради което РИК Варна намира, че в случая е нарушена разпоредбата на чл. 182 ал. 4 от ИК, която предвижда, че не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

В жалбата се излагат твърдения и за друго допуснато нарушение на изборния процес, но доколкото сочените нарушители са различни, РИК отделя от производството по настоящата жалба останалите, въведени със същата оплаквания, по които ще се произнесе с отделно решение.

Предвид горното и на основание чл. 72 ал. 1 т. 1 и т.20 от ИК във връзка с чл.182, ал.4 от ИК и във връзка с т. 15.13 на Решение № 4171/01.02.2017 на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.чл.187, ал.4 от ИК,

                                                            

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за водене на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден.

УСТАНОВЯВА нарушение за забрана в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза на партия от страна на политическа партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки.

УСТАНОВЯВА нарушение за забрана в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза на кандидат за народен представител от страна на Веселин Найденов Марешки – регистриран кандидат за народен представител в 3МИР Варна.

ОПРАВОМОЩАВА Председателя на РИК Варна да издаде АУАН.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 26.03.2017 в 21:01 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения