Движение за права и свободи - ДПС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Айля Закир Мехмед110-2/15.05.2021
Кадир Мехмед Кадир110-3/31.05.2021
Елена Данаилова Станева110-4/15.05.2021
Февзия Мустафова Хасанова110-5/15.05.2021
Мюзеян Ремзи Исмаил110-6/15.05.2021
Ердинч Рафетов Бекиров110-9/15.05.2021
Фардин Ахмедов Бейтулов110-11/15.05.2021
Юркие Орхан Ашимова110-15/01.06.2021
Емел Адем Исмаил110-16/01.06.2021
Хюлия Исмаилова Исмаил110-17/01.06.2021
Хоштен Мехмед Бозаджъ110-18/10.06.2021
Фатме Мехмед Мехмед110-19/10.06.2021
Айнур Хасанов Османов110-20/25.06.2021
Айше Неживетова Хюсню110-21/25.06.2021
Дюрия Мехмедова Чаушева110-22/25.06.2021
Мехмед Хасанов Мехмедов110-23/25.06.2021
Весиля Селиат Исмаил110-24/25.06.2021
Мерт Мишев Налбантов110-25/25.06.2021
Тюляй Юмерова Налбантова110-26/25.06.2021
Афизе Ибрямова Мусова110-27/25.06.2021
Нигяр Фикретова Ефраимова110-28/25.06.2021
Недает Фикри Хасан110-29/25.06.2021
Бериин Османова Ахмедова110-30/25.06.2021
Нурай Садък Христова110-31/25.06.2021
Анаис Метинова Назифова110-32/25.06.2021
Стефан Йорданов Димитров110-33/25.06.2021
Ахмед Севгюл Ахмед110-34/25.06.2021
Юри Недков Михайлов110-35/25.06.2021
Георги Алексиев Стоянов110-36/28.06.2021
Румен Василев Йорданов110-37/28.06.2021
Иван Станков Николов110-38/28.06.2021
Деница Николаева Станева110-39/28.06.2021
Мирослав Иванов Бянов110-40/28.06.2021
Милен Николаев Филипов110-41/28.06.2021
Васко Рашков Василев110-42/28.06.2021
Венета Кирилова Николова110-43/28.06.2021
Георги Христов Христов110-44/28.06.2021
Димчо Димитров Светозаров110-45/28.06.2021
Станчо Ангелов Георгиев110-46/28.06.2021
Мирослав Енчев Станев110-47/28.06.2021
Васил Русанов Иванов110-48/28.06.2021
Николай Иринов Костов110-49/28.06.2021
Асен Миленов Асенов110-50/28.06.2021
Кольо Златков Иванов110-51/28.06.2021
Алекси Георгиев Алексиев110-52/28.06.2021
Георги Тодоров Маринов110-53/28.06.2021
Георги Василев Георгиев110-54/28.06.2021
Живко Василев Жеков110-55/28.06.2021
Иван Стоянов Алексиев110-56/28.06.2021
Сандо Иванов Бянов110-57/28.06.2021
Тончо Рашков Калицов110-58/28.06.2021
Стела Василева Маринова110-59/28.06.2021
Илия Василев Маринов110-60/28.06.2021
Станчо Маринов Маринов110-61/28.06.2021
Стелияна Станимирова Георгиева110-62/28.06.2021
Димо Василев Димов110-63/28.06.2021
Павлина Иванова Михайлова110-64/28.06.2021
Христо Димитров Василев110-65/28.06.2021
Гюлбенур Али Мехмед110-66/28.06.2021
Равие Юсуф Реджеб110-67/28.06.2021
Сюлейман Мехмед Али110-68/28.06.2021
Хава Шефкед Кулова110-69/28.06.2021
Габриела Минчева Михайлова110-70/28.06.2021
Аквер Алев Ахмед110-71/28.06.2021
Сейхан Васвидинов Реджебов110-72/28.06.2021
Осман Бейлюл Осман110-73/28.06.2021
Веселин Митков Стоянов110-74/28.06.2021
Христо Георгиев Цонков110-75/28.06.2021
Джюнейт Зюлкяни Мустафа110-76/28.06.2021
Мая Георгиева Дамянова110-77/28.06.2021
Екатерина Веселинова Данаилова110-78/28.06.2021
Ибрахим Осман Исмаил110-79/28.06.2021
Айля Ведат Хасан110-80/28.06.2021
Камелия Янчева Янева110-81/28.06.2021
Петър Стоянов Петров110-82/28.06.2021
Къймет Осман Ашим110-83/28.06.2021
Светлана Ангелова Драганова110-84/28.06.2021
Марияна Василева Данаилова110-85/28.06.2021
Али Мехмедов Алиев110-86/28.06.2021
Айнур Адем Хасан110-87/28.06.2021
Айнур Исмаилов Мустафов110-88/28.06.2021
Анатоли Асенов Баков110-89/28.06.2021
Бахтишан Исмаилова Чаушева110-90/28.06.2021
Бахтияр Асанов Байрамов110-91/28.06.2021
Вилдан Мустафа Исмаил110-92/28.06.2021
Гьокхан Мустафов Ахмедов110-93/28.06.2021
Димитранка Александрова Шабаркова110-94/28.06.2021
Зюлбие Халилова Ахмедова110-95/28.06.2021
Лейля Кямил Шабан110-96/28.06.2021
Лиляна Грозева Ангелова110-97/28.06.2021
Майя Янкова Янкова110-98/28.06.2021
Мийрем Исмаилхакъ Ахмед110-99/28.06.2021
Михаил Тонев Малчев110-100/28.06.2021
Ширин Рафет Хасан110-101/28.06.2021
Несрин Салим Илиева110-102/28.06.2021
Нурие Наскова Мустафа110-103/28.06.2021
Петър Ангелов Петров110-104/28.06.2021
Рафет Асан Хасан110-105/28.06.2021
Севил Салим Расим110-106/28.06.2021
Хатиже Юсуфова Изетова110-107/28.06.2021
Севинч Бейхан Хасан110-108/28.06.2021
Мария Костадинова Хаджийска110-109/28.06.2021
Кирил Станчев Киров110-110/28.06.2021
Екатерина Жечева Иванова110-111/28.06.2021
Марийка Рачева Николова110-112/28.06.2021
Фериде Ереджеб Кязим110-113/28.06.2021
Десислава Иванова Димитрова110-114/28.06.2021
Рейхане Хайредин Мехмедова110-115/28.06.2021
Веселин Недков Стефанов110-116/28.06.2021
Страхил Страхилов Найденов110-117/28.06.2021
Севгин Салиев Шабанов110-118/28.06.2021
Димитър Минчев Иванов110-119/28.06.2021
Енгин Лютфи Хамид110-120/28.06.2021
Аксел Севгинов Салиев110-121/28.06.2021
Мустафа Наилев Мехмедов110-122/28.06.2021
Бейхан Ибрямов Хасанов110-123/28.06.2021
Пламена Валериева Стоянова110-124/28.06.2021
Николина Кръстева Тодорова110-125/28.06.2021
Денислав Николаев Стоянов110-126/28.06.2021
Димитричка Димова Добрева110-127/28.06.2021
Минивер Халимова Ереджебова110-128/28.06.2021
Николай Петров Василев110-129/28.06.2021
Парашкева Димитрова Добрева110-130/28.06.2021
Даниела Василева Петрова-Русев110-131/28.06.2021
Радостин Георгиев Русев110-132/28.06.2021
Бахтиар Исметов Насъфов110-133/30.06.2021
Андрей Славов Христов110-134/30.06.2021
Кязим Ахмедов Кязимов110-135/30.06.2021
Мехмед Беяминов Насуфов110-136/30.06.2021
Ведат Адемов Ахмедов110-137/30.06.2021
Рейхан Салиев Раимов110-138/30.06.2021
Фердинанд Мирославов Фердинандов110-139/30.06.2021
Айлин Селяйдинов Алиев110-140/30.06.2021
Итат Салиев Мурадов110-141/30.06.2021
Ерол Енгинов Исметов110-142/30.06.2021
Халил Исмаилов Алиев110-143/30.06.2021
Билял Исметов Насъфов110-144/30.06.2021
Хакъ Мустафов Хакъев110-145/30.06.2021
Мехмед Алиев Мехмедов110-146/30.06.2021
Зюлбие Аптула Мехмед110-147/30.06.2021
Михаил Асенов Янков110-148/30.06.2021
Серхан Хикмет Назиф110-149/30.06.2021
Шукри Ибрямов Джевизов110-150/30.06.2021
Мустафа Исмаилов Халилов110-151/30.06.2021
Юлия Юлиянова Михайлова110-152/30.06.2021
Джемал Алиибрям Салим110-153/30.06.2021
Генади Славов Рачев110-154/30.06.2021
Илкай Исмаил Исмаил110-155/30.06.2021
Елис Тургутова Тодорова110-156/30.06.2021
Гюлшен Алиева Шукриева110-157/30.06.2021
Ахмед Тургутов Беяминов110-158/30.06.2021
Арзу Мехмедова Мехмедова110-159/30.06.2021
Ажда Метинова Османова110-160/30.06.2021
Селвет Халил Ешрефова110-161/30.06.2021
Метин Османов Хасанов110-162/30.06.2021
Зийнеб Мустафова Мехмедова110-163/30.06.2021
Зекие Мехмед Еюб110-164/30.06.2021
Емине Реджеб Мехмед110-165/30.06.2021
Исмегюл Зекриева Ахмедова110-166/30.06.2021
Ростислав Тодоров Минчев110-167/30.06.2021
Антон Каменов Манев110-168/30.06.2021
Златко Кръстев Костадинов110-169/30.06.2021
Хакъ Сеидов Чаушев110-170/30.06.2021
Исмаил Абил Мехмед110-171/30.06.2021
Динан Вели Али110-172/30.06.2021
Тюркeр Джелил Халил110-173/30.06.2021
Айлин Шукри Ибрямова110-174/30.06.2021
Атче Юмер Ахмедова110-175/30.06.2021
Джанал Еюб Рюстем110-176/30.06.2021
Силвия Николаева Алиш110-177/30.06.2021
Юлиян Асенов Ангелов110-178/30.06.2021
Фанка Златинова Златинова110-179/30.06.2021
Румяна Миткова Шибилева110-180/30.06.2021
Антоанета Иванова Радева110-181/30.06.2021
Генади Живков Александров110-182/30.06.2021
Шериф Бекиров Асанов110-183/30.06.2021
Урие Руждиева Алиева110-184/30.06.2021
Юмис Осман Ахмед110-185/30.06.2021
Савина Огнянова Михайлова110-186/30.06.2021
Сабрия Ахмед Юсеин110-187/30.06.2021
Стоян Янков Ангелов110-188/30.06.2021
Янко Илиев Ангелов110-189/30.06.2021
Фатме Хасанова Алиева110-190/30.06.2021
Ибрям Адилов Хасанов110-191/30.06.2021
Кольо Андреев Ангелов110-192/30.06.2021
Ангел Асенов Дечков110-193/30.06.2021
Асен Андреев Ангелов110-194/30.06.2021
Осман Асенов Михайлов110-195/30.06.2021
Андрей Ангелов Тодоров110-196/30.06.2021
Живка Ангелова Чолакова110-197/30.06.2021
Катя Миткова Емилова110-198/30.06.2021
Марияна Ангелова Михова110-199/30.06.2021
Севджихан Расим Чауш110-200/30.06.2021
Асен Иванов Илиев110-201/30.06.2021
Фердин Айредин Фердин110-202/30.06.2021
Нуридин Шакиров Алиев110-203/30.06.2021
Редван Нури Али110-204/30.06.2021
Любомир Христов Стефанов110-205/30.06.2021
Емине Фадлиева Халим110-206/01.07.2021
Ивайло Йорданов Илиев110-207/01.07.2021
Снежа Александрова Антонова110-208/01.07.2021
Соня Русева Йорданова110-209/01.07.2021
Илдъз Ахмед Муса110-210/01.07.2021
Сабит Осман Сали110-211/01.07.2021
Сияна Георгиева Костова110-212/01.07.2021
Иво Иванов Иванов110-213/01.07.2021
Тодорка Георгиева Славова110-214/01.07.2021
Назие Мехмедова Ибрямова110-215/01.07.2021
Гьокхан Тунджай Шабанов110-216/01.07.2021
Али Хасанов Мехмедов110-217/01.07.2021
Шерифе Едипова Шакир110-218/01.07.2021
Вахиде Шабанова Юмерова110-219/01.07.2021
Октай Хюсеин Мехмед110-220/01.07.2021
Насъф Аднян Осман110-221/01.07.2021
Фатме Мехмед Юсуф110-222/01.07.2021
Звезделина Асенова Терзиева110-223/01.07.2021
Тезджан Исмет Мехмед110-224/01.07.2021
Неджати Севилджан Лютфи110-225/01.07.2021
Сердар Тамер Неджатиев110-226/01.07.2021
Бедри Максуд Кадир110-227/01.07.2021
Октай Алиев Юсуф110-228/01.07.2021
Бирджан Ерджан Мухсин110-229/01.07.2021
Орхан Юсуф Али110-230/01.07.2021
Зекие Якуб Неджиб110-231/01.07.2021
Зюлбия Юсеинова Неджибова110-232/01.07.2021
Идриз Мехмед Мустафа110-233/01.07.2021
Абибе Мустафова Хасан110-234/01.07.2021
Исмаил Халилов Бекиров110-235/01.07.2021
Емине Хюсеинова Ахмедова110-236/01.07.2021
Юмер Иванов Юлиянов110-237/01.07.2021
Айсун Джеватов Адемов110-238/01.07.2021
Али Ахмедов Алиев110-239/01.07.2021
Ахмед Юсеинов Ахмедов110-240/01.07.2021
Мелин Юзеирова Хасан110-241/01.07.2021
Пламен Георгиев Янков110-242/01.07.2021
Ирина Илиева Янкова110-243/01.07.2021
Ангел Данаилов Атанасов110-244/01.07.2021
Мустафа Мехмед Рииза110-245/01.07.2021
Асен Благоев Христов110-246/01.07.2021
Исмет Али Мехмед110-247/01.07.2021
Стоян Асенов Маджаров110-248/01.07.2021
Михал Алексиев110-249/01.07.2021
Хаакан Нежат Салимов110-250/01.07.2021
Филип Димитров Стоянов110-251/01.07.2021
Адриана Мирославова Димитрова-Иванова110-252/01.07.2021
Димитър Николаев Димитров110-253/01.07.2021
Юсеин Халил Юсеин110-254/01.07.2021
Гина Станева Божилова110-255/01.07.2021
Еленка Кръстева Гочева110-256/01.07.2021
Етем Юнал Етем110-257/01.07.2021
Ниязи Расим Ниязи110-258/01.07.2021
Александър Страхилов Илков110-259/01.07.2021
Пламен Мустафа Али110-260/01.07.2021
Нортян Селим Юсеин110-261/01.07.2021
Насъф Халил Юсеин110-262/01.07.2021
Мартин Емилов Михайлов110-263/01.07.2021
Шенай Нури Шабанова110-264/01.07.2021
Есин Идриз Мехмед110-265/01.07.2021
Исмет Арифов Исуфов110-266/01.07.2021
Селен Дурхан Нешад110-267/01.07.2021
Пакизе Алиосманова Исуфова110-268/01.07.2021
Сунай Еюбов Алиев110-269/01.07.2021
Гьонал Сабри Юсеин110-270/01.07.2021
Севги Байрам Юсеин110-271/01.07.2021
Айше Аптилязис Юмер110-272/01.07.2021
Мюмюн Хакъ Юмер110-273/01.07.2021
Ана Красимирова Асенова110-274/01.07.2021
Януш Савов Христов110-275/01.07.2021
Кремена Анева Христова110-276/01.07.2021
Юмер Реджеб Сюлейман110-277/01.07.2021
Мина Василева Савова110-278/01.07.2021
Румен Самуилов Юриев110-279/01.07.2021
Георги Еленов Велков110-280/01.07.2021
Хасан Ергун Хасан110-281/01.07.2021
Кемал Айше Мустафов110-282/01.07.2021
Ангел Асенов Демиров110-283/01.07.2021
Алеко Юриев Айвазов110-284/01.07.2021
Николай Тошков Михайлов110-285/01.07.2021
Севдалина Кирилова Шопова110-286/01.07.2021
Ангел Атанасов Шекерджиев110-287/01.07.2021
Фатме Шерифова Мехмедова110-288/01.07.2021
Сунай Мюмюн Юмер110-289/01.07.2021
Мартин Добромиров Добрев110-290/01.07.2021
Сезан Селим Незирова110-291/01.07.2021
Джем Садетин Мехмед110-292/01.07.2021
Исмет Ахмедов Бозов110-293/01.07.2021
Айше Мустафа Акъ110-294/01.07.2021
Айлин Исмаил Кадир110-295/01.07.2021
Зафер Джефер Юмер110-296/01.07.2021
Мариян Йорданов Иванова110-297/01.07.2021
Чавдар Илиев Чернев110-298/01.07.2021
Фанка Асенова Николова110-299/01.07.2021
Илиян Златев Илиев110-300/01.07.2021
Неджатин Йлдъз Селиманов110-301/01.07.2021
Марияна Петрова Димитрова110-302/01.07.2021
Николина Димитрова Койчева110-303/01.07.2021
Иван Станчев Бянов110-304/01.07.2021
Иванка Димитрова Колева110-305/01.07.2021
Николай Илиев Койчев110-306/01.07.2021
Аксиния Андреева Мартинова110-307/01.07.2021
Дешка Петрова Стоянова110-308/01.07.2021
Тунай Хасанов Исмаилов110-309/01.07.2021
Ася Атанасова Стефанова110-310/01.07.2021
Юлиян Йоргов Симеонов110-311/01.07.2021
Нигяр Аптула Юсеин110-312/05.07.2021
Алтънай Тасимов Аптараманов110-313/05.07.2021
Айсел Хюсеин Ибрям110-314/05.07.2021
Анита Емилова Мартинова110-315/05.07.2021
Севда Хюсеинова Хасанова110-316/05.07.2021
Мехмед Исуфов Мехмедов110-317/05.07.2021
Ани Симеонова Митева110-318/05.07.2021
Селви Сабриева Ризова110-319/05.07.2021
Вилдан Себайдинова Юсниева - Палаз110-320/05.07.2021
Месуд Али Мехмед110-321/05.07.2021
Зюляй Мехмед Салимова110-322/05.07.2021
Тамер Ахмедов Юсеинов110-323/05.07.2021
Сашо Йорданов Савов110-324/05.07.2021
Кемал Мехмедов Гюмюшев110-325/05.07.2021
Ибрям Кадиров Ахмедов110-326/05.07.2021
Сибел Селайдин Ходжа110-327/05.07.2021
Хамди Хасан Хамди110-328/05.07.2021
Метин Садет Юмет110-329/05.07.2021
Тамер Нуредин Рафет110-330/05.07.2021
Аптраил Ебазер Юсеин110-331/05.07.2021
Мюрсел Мехмед Кемал110-332/05.07.2021
Айлен Ахмед Мустафа110-333/05.07.2021
Мехтун Тахиров Махмудов110-334/05.07.2021
Али Мехмедов Алиев110-335/05.07.2021
Гюсюм Ахмед Мусова110-336/05.07.2021
Бахисе Якуб Осман110-337/05.07.2021
Хатидже Мехмед Чолак110-338/05.07.2021
Добринка Владимирова Неделчева110-339/05.07.2021
Фатме Юзджан Вели110-340/05.07.2021
Джемиле Адем Инджева110-341/05.07.2021
Гюсюм Мусова Юмер110-342/05.07.2021
Байзид Шевкедов Якубов110-343/05.07.2021
Неджла Юмерова Селим110-344/05.07.2021
Адем Хасанов Реджебов110-345/05.07.2021
Муса Исмаил Мюмюн110-346/05.07.2021
Семиха Халил Насуф110-347/05.07.2021
Назиф Назми Назиф110-348/05.07.2021
Исмаил Шевкет Муталиб110-349/05.07.2021
Сабри Ембие Хабил110-350/05.07.2021
Хасан Мехмед Шакир110-351/05.07.2021
Керим Тасим Керим110-352/05.07.2021
Хабибе Емин Хрюстем110-353/05.07.2021
Фетание Мехмед Мехмед110-354/05.07.2021
Фатме Мехмед Сюлейман-Хюсеин110-355/05.07.2021
Мустафа Назифов Мустафов110-356/05.07.2021
Мелек Бюлент Мехмед110-357/05.07.2021
Георги Митков Александров110-358/05.07.2021
Янко Ясенов Янков110-359/05.07.2021
Мустафа Ахмедов Салиев110-360/05.07.2021
Людмил Емилов Стефанов110-361/05.07.2021
Динчер Енгин Капсъз110-362/05.07.2021
Юсмен Назим Ибрям110-363/05.07.2021
Денис Джемил Ахмед110-364/05.07.2021
Енгин Нури Руфат110-365/05.07.2021
Едис Мехмед Осман110-366/05.07.2021
Емрах Нури Руфат110-367/05.07.2021
Ерай Енгин Фикри110-368/05.07.2021
Шюкрю Мютузаров Алиев110-369/05.07.2021
Анифя Хасанова Хасанова110-370/05.07.2021
Шевкет Вели Сали110-371/05.07.2021
Гюлтен Мехмедеминова Алиева110-372/05.07.2021
Вели Реджебов Алиев110-373/05.07.2021
Радослав Димчев Радев
Саджиде Мустафа Салим
Илияна Ивалинова Арсенова
Ерджан Мехмед Низам
Елиф Гюрджан Хасан
Недрет Билял Фетта
Радко Ангелов Михайлов
Али Яшар Али
Христо Асенов Михайлов
Зефкия Зекерия Мехмед
Равие Изетова Мустафова
Ахмед Кадиров Сахатчи
Фейми Хасанов Кадиров
Асен Свиленов Димитров
Тахир Мехмед Курт
Пембе Мурад Курт
Ангел Красимиров Петров
Мустафа Мустафа Исмаил
Гюлбахар Еминова Насъфова
Благовест Душков Михайлов
Атанас Андреев Димчев
Христо Димчев Иванов
Андрей Вълканов Рашков
Вълкан Демиров Димов
Рафет Юсеин Рафетов
Сали Халил Сали
Хасан Мехмед Сали
Хюсеин Карани Сали
Андрей Христов Младенов
Берк Зюхтю Мехмед
Толга Гюленов Бошнаков
Шакир Исмаилов Шакиров
Первин Исмаилова Билялова
Нермин Исмаилова Мехмедова
Жасмин Яшар Халил
Ясемин Мустафа Арсланалп
Алдин Терзиев Узунов
Румянка Янева Илиева
Кадер Ружди Кязим
Реджеб Неждетов Расимов
Бирген Нурсел Нуридин
Азизе Алиева Мустафова
Шабан Салимов Алилов
Шукрия Салиева Сюлейманова
Нурген Нурсел Али
Севдия Кямил Мазлъм
Сунай Басри Арнауд
Нуртен Неджми Сали
Нерай Орхан Илианова
Ертан Лютфиев Емурлов
Юсуф Шенолов Юсуфов
Айше Юмерова Расим
Билянт Османов Билянтов
Сема Хасанова Нуридин
Гюлбин Реджаева Алиева
Белгин Февзиева Адемова
Танер Мустафов Ахмедов
Нурия Айнурова Шевкет
Мехмед Кадир Кадир
Джемиле Захирова Табакова
Берна Шериф Исмет
Арзу Мехмед Сакаллъ
Дениз Ведат Сакаллъ
Мурад Салиев Табаков
Гьокдениз Ерол Ефраимов
Алтан Акифов Фикретов
Йозлем Филизова Ахмедова
Сезен Левентова Ахмедова
Еджем Филизова Ахмедова
Йелиз Ведат Желева
Мелвин Симеонов Михайлов
Лефтер Тихомиров Зидаров
Юкенур Хасан Зидарова
Соня Методиева Зидарова
Бейра Исмаилова Мустафа
Айсел Бейти Акиф
Сибел Сезгин Сали
Бирсел Сезгин Ахмед
Емине Адил Хюсеин
Хюлия Мехмедова Вейселова
Станимир Красимиров Стойчев
Ирена Лъчезарова Желева
Юсуф Мехмед Мустафа
Назире Алиева Ахмедова
Селчук Ремзи Кязим
Селен Ридван Кязим
Бахтишен Мехмедова Алиева
Гюлзар Салиева Ибрямова
Селин Севджан Ереджеб
Турсел Халил Ереджеб
Осман Басри Осман
Халил Ибрямов Арифов
Сениха Раифова Алилова
Атидже Ахмед Арнауд
Есна Юсеин Назиф
Хюсеин Хюсеин Мустафа
Галя Ангелова Краева
Айше Исмаил Юмер
Хасан Хасан Назиф
Решад Али Махмуд
Милена Миткова Атанасова
Неврие Алиева Кескинова
Васви Лютфи Кадир
Севин Ахмедова Мустафова
Анка Филипова Иванова
Лютфи Васви Кадир
Мустафа Ахмед Рашид
Жулиде Мехмедова Халил
Халил Яшаров Халилов
Лютви Ниязи Мехмедов
Сайдин Мехмедов Юсеинов
Хюлия Аптиляз Ахмед
Михаил Стоянов Първанов
Христина Неделчева Първанова
Ербакан Реджеб Идирис
Реджеб Идирис Реджеб
Силвия Станева Минкова
Седат Рамис Хасан
Нюлфяр Мустафа Селим
Сениха Февзи Бакъ
Гюнай Илханов Ибрямов
Фатма Махмуд Таптъкли
Ерсай Хюсмен Хасан
Зюмбюл Реджебова Фадлиева
Орхан Адем Карахасан
Сибел Османова Осман
Анифе Ахмед Хасан
Айсу Османова Хасанова
Берна Сунай Бейти
Огюн Абилов Билялов
Силвет Мехмедова Билялова
Инанч Февзиев Исмаилов
Олга Райчева Жекова
Нели Пламенова Жекова
Стилиян Димитров Киров
Мурвет Михайлова Асенова
Спаска Иванова Мишева
Левент Тихомиров Налбантов
Ахмед Зикри Ахмед
Тансу Алятин Халил
Джансу Алятин Халил
Мустафа Рамадан Джемил
Ибраим Айдън Мехмед
Розалия Красимирова Кирилова
Михаил Стоянов Костадинов
Джафер Юмер Исмаил
Беидже Хюсеин Исмаил
Сонер Танер Мухидин
Танер Мухидин Юсуф
Севдия Хюсеин Ахмед
Ивайло Свиленов Йорданов
Джейлян Севдали Али110-527/08.07.2021
Фатме Февзи Мехмед110-528/08.07.2021
Али Неждет Али110-529/08.07.2021
Джелил Рашид Мустафа110-530/08.07.2021
Юркия Исмаил Мюмюн110-531/08.07.2021
Неждет Али Мюмюн110-532/08.07.2021
Решад Мехмед Мехмед110-533/08.07.2021
Марин Николаев Маринов110-534/08.07.2021
Юсеин Асанов Ахмедов110-535/08.07.2021
Кемал Илиев Бранков110-536/08.07.2021
Силвия Никифорова Тодорова110-536/09.07.2021
Еда Мустафа Исмаил110-537/09.07.2021
Сема Мустафова Ахмедова110-538/09.07.2021
Юксел Бехчетова Бекирова110-539/09.07.2021
Али Решат Рушуд110-540/09.07.2021
Реджина Саидова Неждетова110-541/09.07.2021
Бахтишен Ясим Кадир110-542/09.07.2021
Лейля Илмиева Мехмед110-543/09.07.2021
Байсе Раимова Юмерова110-544/09.07.2021
Айхан Ахмедова Сюлейманова110-545/09.07.2021
Бахтияр Юсеин Ахмед110-546/09.07.2021
Зюмрют Реджеб Сали110-547/09.07.2021
Петю Николов Маринов110-548/09.07.2021
Златин Светлев Ангелов110-549/09.07.2021
Ивайло Ангелов Ангелов110-550/09.07.2021
Емил Юлиянов Методиев110-551/09.07.2021
Ахмед Садетлин Ахмед110-552/09.07.2021
Махмуд Алиев Юсуфов110-553/09.07.2021
Ивелина Христова Василева110-554/09.07.2021
Мюжгян Махмудова Юсуфова110-555/09.07.2021
Али Махмудов Юсуфов110-556/09.07.2021
Вера Събчева Силикчийска110-557/09.07.2021
Юксел Етемов Билялов110-558/09.07.2021
Тюркян Ибрямова Билялова110-559/09.07.2021
Джесур Ахмед Осман110-560/09.07.2021
Огнян Рафаилов Борисов110-561/09.07.2021
Алеко Тодоров Атанасов110-562/09.07.2021
Стоян Ангелов Гебеджелиев110-564/09.07.2021
Сюлейман Исмет Сюлейман110-565/09.07.2021
Фикри Ремзи Али110-566/09.07.2021
Огнян Петров Рахнев110-567/09.07.2021
Красимир Владимиров Иванов110-568/09.07.2021
Милен Демиров Огнянов110-569/09.07.2021
Филип Илков Симеонов110-570/09.07.2021
Асен Алексиев Симеонов110-571/09.07.2021
Шефкет Джаферов Ибрямов110-572/09.07.2021
Страхил Александров Райков110-573/09.07.2021
Алдин Ицков Атанасов110-574/09.07.2021
Кадир Мустафа Хасан110-575/09.07.2021
Желязко Александров Радев110-576/09.07.2021
Ангел Христов Алеков110-577/09.07.2021
Христо Рашков Чакъров110-578/09.07.2021
Андрей Райков Митев110-579/09.07.2021
Събин Велинов Кабакчиев110-580/09.07.2021
Михаил Венков Иванов110-581/09.07.2021
Тодорка Панова Димитрова110-582/09.07.2021
Гинка Денева Петрова110-583/09.07.2021
Тунай Галиб Талиб110-584/09.07.2021
Мустафа Ахмед Хасан110-585/09.07.2021
Васил Радославов Цанев110-586/09.07.2021
Гюлшен Исмаил Юмер110-587/09.07.2021
Красимир Колев Антонов110-563/09.07.2021
Тодор Красимиров Александров110-588/10.07.2021
Емилия Лилиева Христова110-590/10.07.2021
Михаил Димитров Александров110-591/10.07.2021
Сюрхан Хюсеин Велиев110-592/10.07.2021
Мехмед Ахмедов Мехмедов110-593/10.07.2021
Ахмед Мехмедов Ахмедов110-594/10.07.2021
Илгюн Бедри Илми110-595/10.07.2021
Фатме Осман Ембие110-596/10.07.2021
Расим Кемал Халил10-597/10.07.2021
Тургут Исмет Мехмед10-598/10.07.2021
Михаела Спасова Спасова10-599/10.07.2021
Християн Людмилов Цолов10-600/10.07.2021

Календар

Решения

  • № 134 / 11.07.2021

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 133 / 11.07.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 132 / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения